Dette skal ha en forebyggende effekt med tanke på å gi barna en bedre måte å håndtere utfordringer knyttet til samspill med andre, håndtere følelsesregisteret på en god måte, og skape et godt grunnlag for gode vennskap. 

Styrer i Ryli barnehage, Iren Skyltbekk forklarer at barnehageprogrammet De utrolige årene (DUÅ) både skal fremme barnehageansattes kompetanse, men også barnas kompetanse: 

- Dette er et veldig bra opplegg som vi nå har fått muligheten til å være med på. De ansatte har vært gjennom kursing i blant annet positive kommunikasjonsferdigheter, grensesetting og positiv samhandling med foreldre, forteller Skyltbekk. 
- Det handler egentlig om å gi god og trygg oppdragelse, slik at barna lettere kan takle hverdagen, både i samspill med hverandre og med voksne, forteller hun. 
Les mer om programmet under bildet

Disse er involvert i DUÅ i Løten: Fra v: Elin Ødegård, Marit Trætteberg, Gunn Toril Larsen og Tone Flisen fra helse- og familietjenesten. Bak: Styrer i Ryli barnehage, Iren Skyltbekk
Bildetekst: Disse er involvert i DUÅ i Løten: Fra v: Elin Ødegård, Marit Trætteberg, Gunn Toril Larsen (virksomhetsleder) og Tone Flisen fra helse- og familietjenesten. Bak: Styrer i Ryli barnehage, Iren Skyltbekk

Les mer om programmet her:

«De Utrolige Årene – barnehageprogram»

Kompetanseutviklingstiltaket skal foregå på Ryli barnehage og involvere hele personalet. 6 hele kursdager, workshoper, fordelt på 9 dager/kveldsmøter i perioden 30. oktober 2015 til 6. juni 2016. I tillegg vil ansatte i barnehagen få «hjemmeoppgaver» - noen de skal øve på i barnegruppa mellom kursdagene. Kursprogrammet kjøret i tett samarbeid med PPT, der Anni Falk er den personen som er med og holder kurs på Ryli. PPT ønsker å jobbe mer på systemnivå og mindre på enkeltbarn, derfor er kompetanseheving i den enkelte barnehage viktig.

Grunnopplæringen foregår av to gruppeledere (Anni Falk og Iren Skyltbekk) som har blitt kurset i DUÅ og får veiledning underveis av Elin Bjørve (DUÅ) som jobber på høgskolen i Levanger

Barnehageprogrammet DUÅ skal gi barnehageansatte kompetanse i å forebygge, redusere og stoppe aggressiv atferd helt i starten, i førskolealder -før barna starter på skolen. I tillegg vil det å styrke barns evne til å styre sine følelser og adferd og å inngå i gode vennskap ha en viktig beskyttelsesfunksjon i forhold til å gjøre det bra senere i livet, både på skolen og på fritiden.

Målsetningen med prosjektet er to-delt, kompetanseheving både for ansatte og for barna:

Fremme barnehageansattes kompetanse:

 • Forbedre barnehageansattes positive kommunikasjonsferdigheter, som bruk av anerkjennelse, ros og positive tilbakemeldinger til barna og redusere bruken av kritikk og unødvendige beskjeder
 • Forbedre barnehageansattes evne til å sette grenser
 • Styrke barnehageansattes problemløsningsferdigheter og styrke ansattes evne til å opptre rolig i vanskelige situasjoner.
 • Styrke barnehageansattes evne og kompetanse til å støtte hverandre.
 • Øke barnehageansattes positive samhandling med foreldre
 • Fremme barnehageansattes evne til positivt å støtte barnas sosiale ,emosjonelle  og kognitive utvikling.

Fremme barns kompetanse:

 • Øke barns sosiale, emosjonelle og intellektuelle ferdigheter
 • Forbedre barns problemløsningsferdigheter og effektive strategier for sinnekontroll
 • Øke barns positive samhandling og stimulere ferdigheter i forhold til å inngå vennskap med jevnaldrende.
 • Styrke barns empatiske ferdigheter
 • Redusere barnas aggressive atferd

Temaer : De utrolige årenes opplæringsprogram for barnehageansatte:

 • Fremme barns sosiale ferdigheter
 • Ros, beskrivende kommentering og støtte
 • Bruk av individuelle belønninger og gruppebelønninger for å motivere barn
 • Proaktiv undervisning/tilrettelegging
 • Avledning, å håndtere overganger, advarsler, klare regler, tidsplaner
 • Reduksjon av forstyrrende atferd
 • Grensesetting, ignorering, tenkepause, og bruk av konsekvenser
 • Å etablere positive relasjoner til ”vanskelige” barn
 • Å fremme foreldres deltagelse
 • Å fremme samarbeid mellom barnehageansatte og foreldre
 • Å få kontroll over sitt eget stress
 • Å fremme sosial og emosjonell kompetanse i barnehagen
 • Barnehageregler, forventet atferd, emosjonell trening
 • Atferdsproblemer

Programmet er tilrettelagt for de som jobber med barn i alderen 3-8 år, men mange av de strategier vi lærer å bruke og fungerer også på yngre og eldre barn – samt voksne.

Selve kursprogrammet går over dette barnehageåret, men vi skal jo bruke denne arbeidsmetoden fremover og vil de to neste årene også ha veiledning og oppfølging.

Det fine med at hele personalgruppen får kompetanseheving samtidig er at det er lettere å ta i bruk for alle når alle har den samme kunnskapen.