Reguleringsendring for eiendom 196/339 og 196/2 ved Løten stasjon.
Planendringen legger til rette for mindre utvidelser og justeringer av eiendoms- og formålsgrensen for Stasjonsvegen 14.
Se vedtatte plandokumenter i Plandialog.

Regulerinsendring for Løten torg.
Planendringen legger til rette for bygging av lekeplass.
Se vedtatte plandokumenter i Plandialog.

I samme møte vedtok kommunestyret å avslutte videre arbeid med forslag til reguleringsendring for del av 196/27 ved Løten stasjon.

Kommunens vedtak i disse plansakene kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring.Evt. klage sendes via Løten kommune. Evt. krav om erstatning for tap etter§ 15-3 eller innløsning etter § 15-2, må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.