Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Budorvegen.

Planen legger til rette for bygging av gang- og sykkelveg fra Jokerbutikken og nordover til nytt boligfelt i Brenneriroa.

Vedtatte plandokumenter for reguleringsplanen kan sees i PlanDialog.

Endring av reguleringsplan for riksveg 3/25 Ommangsvollen-Elverum grense.

Planendringen legger til rette for bygging av ny kontrollstasjon samt noe justering av planlagt toplanskryss.

Vedtatte plandokumenter for reguleringsplanen kan sees i PlanDialog.

Kommunens vedtak i disse plansakene kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Evt. klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning for tap etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.