Budsjett og økonomiplan vedtatt av Kommunestyret 11. desember 2015

1 KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK Les budsjett og økonomiplan her!

(Kommunestyret 11.12.2015, sak 67/15)

 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B. 
  Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk.

  Det gis støtte til biblioteket på 100 000 kroner til kjøp av medier i året 2016. Finansieres via redusert overskudd.
   
 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2016-2019.
  Det avsettes 500 000 kroner på investering for lekeapparater for skolene i 2017 i investeringsbudsjettet, jfr. F-sak 50/15.

  Løten Ved og service. Formannskapet ber rådmannen vurdere hvilke konsekvenser det får for hittil utført forprosjekt og videre framdrift å prioritere miljøhensyn i dette prosjektet. Miljøhensyn i denne sammenheng kan være miljø- og klimavennlige byggematerialer som trevirke og/ eller lavenergi/passivhus. I dette ligger det selvfølgelig også muligheter for utnyttelse av solenergi.

  Prosjekt Løten Ved og service LAOS fullføres som et sammenhengende prosjekt i 2016 og fullføres i 2017.

  Rådmannen bes legge miljø- og klimahensyn til grunn for videre arbeid med Haugland. Vi ønsker at Haugland skal bli et signalprosjekt som viser hvordan vi kan bygge med materialer på energi- og miljømessig måte. Prosjektet bør trekke veksler på lavenergi/passivhus-idéene med bl. a. god utnyttelse av solenergi.
   
 3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2016 på maksimalt 18 021 000 kroner til finansiering av investeringene, slik det fremgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2016-2019.
   
 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 2 000 000 kroner i startlån som videreformidles til aktuelle lånesøkere.
   
 5. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.
   
 6. De kommunale gebyrer og betalingssatser vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2016.
   
 7. KOMMUNESKATT
  For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2016 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skatteøret til 11,8 %. Dersom Stortinget vedtar en endring i den maksimale kommunale skatteøret, endres kommunens satser tilsvarende.
   
 8. EIENDOMSSKATT
  Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3-4, jfr. Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13 kreves det eiendomsskatt som følger:
  A) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
  B) Skattesatsen skal være 4,25 promille.
  C) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner.
  D) Eiendomsskatten innkreves i 3 terminer.
  E) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
  F) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7 b i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.
   
 9. ØKONOMIPLAN FOR 2016-2019
  Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2016-2019 vedtas slik det framgår av  budsjettskjema 1A og 1B og budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2016-2019.
  Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.
   
 10. UTVIKLINGSOMRÅDER
  - Det skal utarbeides en strategisk næringsplan for Løten. Oppstart i 2016. Denne skal utarbeides av politikere, administrasjon og annen faglig kompetanse. Det skal være bred politisk deltakelse og forankring.
  - Vi ber om en sak innen første halvår av 2016, hvor formålet er å legge en plan for at Løten kommune kan øke antallet lærlinger.
  - Ber om en utredning om innholdet i SFO innen mai 2016.
  - Utrede behovet og mulighetene rundt velferdsteknologi.
  - Utredning aktivitetsplikt blant de som mottar stønad fra NAV i Løten.
  - Tiltaksplan for å nå målet med hensyn til skoleresultater med gjennomsnittlig grunnskolepoeng på 40,0.
  - Arbeidsgruppe Energi- og Klimaplan. Kommune-Norge tar ansvar i klima- og miljøsaken. Løtens lille, men viktige bidrag vil hovedsakelig reguleres av den kommende Energi- og Klimaplanen, men også av andre føringer fra politikerne i Løten. For å utrede dette, settes det ned en arbeidsgruppe bestående av politikere, administrasjon og annen fagkompetanse. Rådmannen legger fram forslag til arbeidgruppe og mandat for denne innen mars 2016.
  - Hurtiglader. Formannskapet ber rådmannen utrede hurtiglader for elbiler i sentrum. Det vil være naturlig å se på hvilke statlige støtteordninger

Her kan du lese hele budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019