Virksomhetsleder: Bente Hagen

Målekort

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,1/5,3**

>5,0

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,4%

<1,0%

1,2%

Sykefravær – sykemeldt

3,8%

<8,0%

2,3%

Felles indikatorer:Økonomistyring

Økonomisk resultat

101%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – informasjon

Andelen ”følgere” i sosiale medier i forhold til befolkningsmengde

15%

>15%

20%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – service

Andelen telefoner besvart innen 2 minutter (målt en uke pr tertial)

99%

>80%

99%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - kultur

Andelen lag og foreninger vi har hatt personlig kontakt med (utover mail/tlf)  (siste kalenderår)

43%

>30%

40%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon – kultur med bistand

Andelen innmeldte i brukergruppen som deltar jevnlig på en aktivitet (ikke enkelt arrangement)

100%

>90%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - kulturskole

Andelen barn i barneskolealder som er medlem i kulturskolen

(måles vår og høst)

15%

>20%

15%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon - administrasjon

Andelen søknader (delegert vedtak) som er behandlet innen svarfristen

100%

>90%

100%

*Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Kulturskolen: 5,3 er for elever fra 8. trinn, 5,1 er fra foresatte for elever opp til 8. trinn

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Antall årsverk

14,0

12,0

12,4

Antall ansatte

30

25

24

Netto budsjettramme

12 809 000

12 153 000

12 383 000

Antall timer åpningstid pr uke på Sentralen Miljøsenter

23

23

23

Antall lag og foreninger

130

130

130

Antall besøk (”unike gjester”) på nettsider – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

-

1454

1983

Antall mottatte telefoner i servicekontor – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

513

533

530

Antall personlige henvendelser i servicekontoret – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

462

460

250

Antall mottatt e-post til servicekontoret – snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

-

336

435

Antall ekspederte (mottatt og sendt) brev/postsendinger fra post/arkiv - snitt pr uke (måles en uke pr tertial)

-

1239

1530

Tilskudd tildelt lag og foreninger

850 000

850 000

850 000

Tilskudd til kirken

2 539 000

2 564 000

2 641 000

Tilskudd til andre religiøse formål

92 000

107 000

110 000

Antall objekter i kommunens kunstsamling

-

395

Antall regionale prosjekter som KIS deltar i

3

4

2

Antall søknader behandlet av servicekontoret
(bostøtte, parkeringstillatelser, friplass barnehage)

-

261

260