Virksomhetsleder: Jens Petter Østerhaug

Målekort

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5

>4

-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,04%

<4,0%

0,5%

Sykefravær – sykemeldt

0,02%

<4,0%

0,0%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

99,9%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Vannkvalitet, avvik i.h.t drikkevannsforskriften, antall/år

0

0

      0

Andel av befolkningen med kommunal vannforsyning

77,0%

>77,0%

78,1%

Andel uskifting av vannledninger Løten vannverk gjennomsnitt siste 5 år

0,6%

>0,6%

      0,6%

Andel av befolkningen med kommunalt avløp

60,0%

>61,0%

61,6%

Andel uskifting av avløpsledninger hovedavløpsnettet gjennomsnitt siste 5 år

0,2%

>0,2%

0,2%

Andel kommunale kjøreveger med asfalt

29%

>29%

29%

 

 * Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

 Totalt antall årsverk

5

6

6

Netto budsjettramme i 1000 kr

4 000

4 014

4 752

Budsjettramme selvkost i 1000 kr

- 3 419

-3 692

-3 718

Brutto driftsutgifter i kr/km kommunal veg inkl. gang / sykkelveg

42

39

39

Antall gatelyspunkt

1 322

1 322

1 350

Driftsutgifter gatelys pr. pkt

770

678

660

Transportsystem for Løten vannverk:

 

Planlagte avbrudd (kundetimer/år)

360

10

1 133

Ikke planlagte avbrudd (kundetimer/år)

600

198

1 353

Nye vannledninger Løten vannverk m/år

300

0

1 080

Nye avløpsledninger m/år

300

1 188

1 300

Sanering av vannledninger Løten vannverk m/år

626

650

470

Sanering av avløpsledninger Løten m/år

0

134

200

Nye vannledninger Budor vannverk m/år

0

0

78

Nye avløpsledninger Budor m/år

0

0

78

Gjennomføring av investeringstiltak mill. kr

13 200

15 400

17 131