Virksomhetsleder: Tove Paulsen Trætteberg

Målekort

Området / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,1

>5,0

5,4

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,7%

<1,4%

1,6%

Sykefravær - sykemeldt

12,3%

<7,0%

3,7%

Økonomistyring: Økonomisk resultat

100%

<100%

97,9%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel barn over to år som språkkartlegges (TRAS)

100%

100%

100%

Andel barn som blir kartlagt med ”Alle med”

100%

100%

100%

Andel barn med vedtak om § 5-timer som får spesial pedagogisk hjelp

100%

100%

100%

Foreldreveilednings- møter pr. år

3

2

2

Trivsel**

5,2

>5,0

5,6

Tilrettelegger for det enkelte barns læring*

4,6

>5,0

5,3

Barnehagenes bidrag til ditt barns språkutvikling**

5,1

>5,0

5,3

Personalets omsorg for barnet**

5,2

>5,2

5,8

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,1

>5

5,3

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Antall møter pr år som gir ansatte mulighet til faglig utvikling (P-dager, pers.møter, kurs)

14

12

     13

Andel ansatte med fagutdanning (barne- og ungdomsarbeider/førskolelærer)

89%

89%

89%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Totalt antall årsverk

6,9

6,9

6,9

Totalt antall ansatte*

9

9

9

Totalt antall barn (pr.01.09)

30

30

30

Antall barn under tre år

7

7

7

Antall barn over tre år

23

23

23

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august (barnehagegaranti)

0

0

0

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn

1

2

4

Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring

0

0

0

Andel barn med behov for tilrettelegging/spes.ped

0

0

0,3%

Svarprosent brukerundersøkelse

-

46%

62%

Svarprosent medarbeiderundersøkelse

100%

-

88%

Netto budsjettramme

2 788

2 901

3 336

* Vi har fra 10.8.15 fått en lærling i 100%. Den er telt med i antall ansatte, men er ikke telt med i årsverket, da personen ikke skal være i vår virksomhet hele året.