Virksomhetsleder: Audhild Thoi Køhl

Målekort

Området / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen: Trivsel

4,8

5,0

4,8(1)

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen: Vurdering for læring-5,04,3

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,9%

<1,0%

0,2%

Sykefravær – sykemeldt

0,8%

<3,0%

6,3%(2)

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

103,1%

100%

97,2%(3)

Virksomhetens egne indikatorer: Tjeneste-produksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) vår prøver (4)

Lesing 1. klasse

62%

90%

72,6%

Lesing 2. klasse

78%

90%

63,3%

Lesing 3. klasse

79%

90%

75%

Regning 2. klasse

73%

70%

60%

Nasjonale prøver 5. trinn høstprøver (5)

Lesing

45

>50

54

Regning

56

>50

51

Engelsk

51

>50

53

Antall årsverk ordinær undervisning

9,4

7,7

6,6(6)

Antall årsverk spes.ped

1,5

1,2

1,7(7)

Antall årsverk særskilt språkopplæring

0,1

1,1

0,5

Lærerårsverk andre oppgaver

1,1

1,1

0,7

Antall årsverk annet personale (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.) inkl. SFO

3,0

3,0

2,3

Antall årsverk SFO

1,3

1,3

1,3

Motivasjon*

4,0

4,3

4.0

Andel lærere som benytter It’s Learning

100%

100%

100%

Antall elever som må dele pc/ nettbrett

2,5

2

2

Andel elever over kritisk grense på frivillig kartleggingsprøve 4. klasse digitale ferdigheter

82%

85%

75%8

Andelen av timer gitt til spesialundervisning

10,2%

8%

11,2%

Andel fremmedspråklige elever som når nivå 2

33%

40%

40%

Mobbing*

1,2

1,0

1.4

Trivsel på skolen*

4,3

4,5

4.59

SFOs brukerundersøkelse**

4,0

5,0

4.6

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

71%

85%

70%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

45,0%

65,0%

37,5%(10)

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

71%

60%

19%

* Tall fra elevundersøkelsen høst 2015, 7.trinn. Skala 1-5, der 5 er best. For mobbing er skalaen 1-5, hvor 1 er best.
** Skala 1-5, der 5 er best. Resultat fra foreldreundersøkelsen.

Forklaringer til målekort, og kommentar til måloppnåelse

(1) Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen ved Jønsrud skole er på 4.8%, noe som er likt resultat som 2014. Skolen har jobbet med for å bedre deltagelsen for 2015. Skolen hadde svarprosent på 68 i 2015, noe som er 20% fra i fjor.

(2) Rektor har i løpet av året meldt et merforbruk i henhold til økonomisk resultat. Pr 31.12.15. Rektor ser at innsparingstiltak og lite vikar bruk har gitt gode resultater- vi endte med et mindre forbruk, noe rektor er meget fornøyd med. Det har vært en stor omlegging og dette har gitt resultater. Skolen har holdt budsjett.

(3) Sykefraværet er kontrollert og funnet innen for mål for egenmeldt sykefravær 0,23%. Noe høyere på sykemeldt fravær 6,28%. Dette skyldes en svangerskap og kornisk sykdom. Sykefraværet skyldes ikke forhold på arbeidsplassen

(4) Obligatoriske kartleggingsprøver er under måloppnåelse for skolen, skolen jobber med å bruke resultatene i kartleggingen for å vurdere læringen som blir gjort, vi har fokus på vurdering for læring og ikke av. Av læring er resultatorientert og gir svar ingen svar på fremover vurderinger og arbeid. Skolen har som mål å heve ferdighetene på kartleggingsprøvene, men dette er et langsiktig arbeid og gir resultater over tid. Leskurs og strategier har fokus i alle fag og skolen legger til rette for individuelle læringsmål og kompetanseheving for lærerne. Viktig blir også å bruke fagkompetansen til læren i de ulike fag ikke bare i sin kontaktklasse.

(5) Nasjonale prøver i 5.trinn. Skolen har gjort det meget godt. Engelsk: Snitt 53. Regning: Snitt 51. Lesing: Snitt 54. Nasjonalt er snitt er 50 poeng og vi har oppnådd målene skolen har. Skolen har et sterkt faglig fokus. Dette vises i vårt daglige arbeid og organisering av skolehverdagen.

(6) Virksomhetens egen indikator for tjenesteproduksjon er innen for planer og opplæringsmål. Særskilt norskopplæring er innmeldt på de obligatoriske kartleggingsprøvene og har innvirkning på resultatene. Antall årsverk ordinær undervisning er lavere enn målet. Rektor har ikke har satt inn vikar for lærer som er i foreldrepermisjon til mars 2016. Antall årsverk annet personalet er 0,7 lavere enn målet dette PGA en assistent ikke ble videreført fra høst 2015 grunnet økonomiske justeringer.

(7) Virksomhetenes egen indikator ang spesialundervisning er dette et mål og holde lavt. Vi har tilrettelegging og tilpasset undervisning som klare målsettinger og spesialundervisningen er kun inne der vi er lovpålagt og rettigheter skal ivaretas. Skolen er tydelig på mål ang hva som er tilrettelagt/individuelle planer og tidlig innsats er viktig for skolen.

(8)Skolen har et mål med økte ferdigheter i IKT. Resultater på digitale ferdighet 4.klasse er på 75%. Skolen hadde mål på 85%. IKT og digitale ferdigheter blir fortsatt en prioritet. IKT i alle fag blir viktig for skolen i neste års målarbeid.

(9)  Virksomhetenes egen indikator når det gjelder elevundersøkelsen er skolen på rett vei og skolen er fornøyd med utviklingen og dette bekrefter vårt arbeid med PALS, eleven i sentrum, skolens visjoner og mål for den enkelte elev. Satsing på kvalitet og gode møte plasser for lærere der fagfokus og enkelt eleven er i sentrum. Faste team og felles møter ved skolen er viktige suksessfaktorer. Helhetstenkning i organisasjonen og felles mål er godt innarbeidet hos de ansatte.

(10) Skolens tjenesteproduksjon er noe lav. Vi hadde mål med 65% av 3-4 klassinger skulle benytte SFO men kun 37,5% var resultatet. Dette er grunnet et veldig lite kull og vi ser dette er varierende og kan ofte være ustabilt. Leksehjelpen er også med på å få nedgang i % deltagelse. Foreldre/foresatte velger leksehjelp og da trekker elevene ut av SFO i denne aldersgruppen.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

 2015

Elever i skolen pr. 01.10

107

104

106

Elever i SFO pr. 1.10

40

29

33

Elever på leksehjelp 1.10

26

20

16

Totalt antall årsverk

13,5

13,7

12,2

 

22.02.16

Audhild Køhl – rektor