Virksomhetsleder: Gunn Slettvold

Målekort

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,0

>5,3

5,4

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,61%

<1,3%

3,46%

Sykefravær – sykemeldt

9,5%

<10%

3,35%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel barn over 2 år som språk- kartlegges (TRAS)

100%

100%

 100%

Foreldreveiledningsmøter pr. år

2

2

  2

Barnets trivsel**

5,2

>5,2

5,4

Tilrettelegging for det enkelte barns læring**

4,9

>5,2

5,3

Barnehagenes bidrag til barnets språkopplæring**

5,0

>5,2

5,0

Personalets omsorg for barnet**

5,3

>5,3

5,6

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

4,6

>5,2

5,3

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Antall personalmøter med kompetanseutvikling pr. år

12

12

11

Andel ansatte med fagutdanning (barn – og ungdomsarbeider /førskolelærer)

75%

85%

75%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Totalt antall årsverk

7,2

7,2

6,8*

Totalt antall ansatte

9

10

 9

Totalt antall barn (pr.01.09)

31

29

30

Antall barn under tre år

6

6

 6

Antall barn over tre år

25

22

28

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august

0

1

0

Andel barn med vedtak om§5 timer som får spesialpedagogisk hjelp.

100%

100%

100%

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn

3

3

3

Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring.

100%

100%

100%

Netto budsjettramme

2 822 000

2 917 000

3 227 000

*Her er ikke årsverk til spesialpedagog/logoped tatt med.

 

Kommentar til de enkelte områdene i målekortet:

Tjenesteproduksjon: Resultat ved brukertilfredsheten viser høyere score enn året før og litt høyere enn målet vi hadde satt oss. Vi jobber kontinuerlig for å utvikle barnehagen og levere et tilbud med god kvalitet. Det er stadig oppmerksomhet rettet mot punktene med lavest score.

Arbeidsmiljø: Totalt sett har vi et lavere sykefravær enn året før. Egenmeldt fravær er høyere enn fjorårets resultat, og det er en følge av at personalet er utsatt for mye smitte. Flere hadde også influensa denne våren. Sykemeldt fravær skyldes kronisk sykdom, og er ikke arbeidsrelatert. Vi har iverksatt tiltak som tilretteleggings-tilskudd, og vi jobber jevnt med hensiktsmessig ergonomi for å forebygge fravær. Personalet har også deltatt på Ergonomikurs i regi av HMS-øst i høst. Medarbeiderundersøkelsen 10-Faktor, som er en utviklingsorientert, ble gjennomført på slutten av året, og vi gleder oss til prosessen med å videreutvikle ledelse og medarbeiderskap som blir igangsatt i løpet av kort tid.

Når det gjelder kompetanseheving er ikke alle i personalgruppa faglærte. Det noen få av de ansatte som er i sluttfasen av sin yrkesaktivitet. De har derimot mye realkompetanse, gjennom lang erfaring og jevnlig kompetanseheving. Ved nytilsetting er det et krav om fagutdanning. 

Økonomistyring: Budsjettramma for 2015 var trang. Med stram økonomistyring og oppsparte fondsmidler klarte vi også i år å komme i havn med et regnskap i balanse. Vi har mange med lang ansiennitet og det gir høye lønnsutgifter.