Virksomhetsleder: Anne Berit Fjeldseth

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*  Trivsel

4,8

5,0

4,6

Brukertilfredshet*  Vurdering for læring-5,03,5

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø (2)

Sykefravær - egenmeldt

0,7%

< 1,0%

1,1%(2)

Sykefravær – sykemeldt

4,7%

< 5,0%

3,4%(2)

Felles indikatorer: Økonomistyring(1)

Økonomisk resultat

103,4%

100%

99,98%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon(3)

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) vårprøver

Lesing 1. klasse

89%

90%

50%

Lesing 2. klasse

85%

90%

88%

Lesing 3. klasse

55%

90%

77%

Regning 2. klasse

83%

90%

67%

Nasjonale prøver 5. trinn høstprøver **

Lesing

49

50

51

Regning

50

51

44

Engelsk

45

48

45

Lærerårsverk ordinær undervisning

5,7

4,9

4,8

Lærerårsverk spesialundervisning

0,8

0,8

0,8

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

0,2

0,2

0,2

Lærerårsverk andre oppgaver

0,8

0,7

0,6

Antall årsverk annet personale (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarb./ass.)

3,4

2,0

2,3

Årsverk SFO

2,1

1,9

1,8

Støtte fra lærere***

4,5

4,6

4,2

Motivasjon***

4,0

4,2

3,9

Trivsel på skolen***

4,5

4,6

4,4

Mobbing***

1,2

1,0

1,3

Andel lærere som benytter it`s learning

100%

100%

100%

Antall elever som må dele pc event. Nettbrett

5

5

  5

Andel elever over kritisk grense på frivillig kartleggingsprøve 4. klasse digitale ferdigheter

80%

90%

 84%

Andelen av lærertimer gitt til spesialundervisning

13,7%

14,0%

 16,4%

Andel fremmedspråklige elever som når nivå 2

17%

40%

3 %

SFOs brukerundersøkelse* trivsel

4,2

4,6

4,6

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

80%

85%

80%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

50%

65%

46%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

55%

60%

55%

* Tall fra brukerundersøkelse – foreldreundersøkelse. Dette er svar fra foresatte slik de opplever trivsel og vurdering for læring.  Gjelder også SFO sin brukerundersøkelse. Skala fra 1 til 5, der 5 er beste resultat. 
** Nasjonale prøver - ny framstilling av resultat fra 2014.  Skalapoeng fastsettes av nasjonalt gjennomsnitt. Det nasjonale snittet vil alltid være 50 skalapoeng i lesing.
***Tall fra elevundersøkelsen som gjennomføres på høsten.  Dette er svar slik elever på 7. trinn opplever det.  Skala fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.  For mobbing er 1 beste resultat.

(1)Rektor har i løpet av året meldt et merforbruk i henhold til økonomisk resultat pr. 31.12.2015. Rektor har klart å holde balansen i budsjettet.  Dette er et resultat av effektiviseringstiltak med færre årsverk. I tillegg har rektor brukt minimalt med vikarer og har kun kjøpt inn nødvendig materiale for å kunne opprettholde forsvarlig drift. Året 2015 har vært et krevende år for tilsatte ved skolen.  Rektor er meget fornøyd med resultatet.

2  Rektor er meget godt fornøyd med sjukefraværet. Av tre langtidssykmeldinger har alle kommet tilbake på jobb.  En av disse er ute i nytt fravær.  Disse fraværene skyldes ikke forhold på arbeidsplassen.  Fra skolestart august 2015 og ut året, har det vært svært lite fravær ved skole og SFO.

3   Virksomhetens egne indikatorer for tjenesteproduksjon er innenfor planer og opplæringsmål.  Indikatorene følges nøye og rektor har stort fokus på å følge opp tallene.  Når det gjelder foreldreundersøkelsen fra udir, hadde skolen en svarprosent på 53. Sammen med FAU jobber rektor med å få opp svarprosenten neste år. Når det gjelder elevundersøkelsen har Lund skole bare 11 elever på 7. trinn.  10 av disse svarte på undersøkelsen.  Mobbing har gått opp fra 1,2 til 1,3. Rektor har kontroll på økningen.

Skolen har lagt leksehjelp på 2., 3. og.4. trinn dette året.  I tillegg har 7. trinn også fått tilbud som en prøveordning.  3 elever på 7. trinn har benyttet seg av tilbudet.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Elever i skolen pr. 01.10

88

85

83

Elever i SFO pr. 1.10.

31

33

31

Elever på leksehjelp

20

23

25

Totalt antall årsverk

11,9

13,0

10,0

 


 

18.02.16
Anne Berit Fjeldseth, rektor