Virksomhetsleder:  Kjell-Arne Østvold

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*  foreldreundersøkelsen

-

4,5

4,6

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1%

>2%

1%

Sykefravær - sykemeldt

4,5%

>7,0%

4,6%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Nasjonale prøver 8. trinn - høstprøver

Lesing

46

50

49

Regning

47

50

51

Engelsk

46

50

49

Nasjonale prøver 9. trinn – høstprøver

Lesing

53

50

49

Regning

53

50

50

Eksamen - vår

Norsk

3,0

3,1

2,9

Norsk sidemål

2,9

3,0

2,8

Matematikk

2,5

3,0

2,5

Engelsk

3,3

4,0

3,4

Standpunkt (gjennomsnitt)

3,5

3,8

3,5

Grunnskolepoeng

34,2

39,5

35,1

Antall årsverk ordinær undervisning

18,0

18,5

16,5

Lærerårsverk andre oppgaver/seniortid

2,3

2,3

2,8

Antall årsverk spes.ped/særskilt norskopplæring

3,9

1,5

4,2

Lærertetthet uten spesialpedagogikk

14,8

15,0

13,9

Lærertetthet inkl. spesialpedagogikk

12,0

12,5

11,9

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.)

8,8

9,0

8,7

Støtte fra lærere**

3,7

3,5

4,0

Motivasjon**

3,3

4,0

3,5

Andel lærere som benytter Its learning

99%

100%

100%

Antall elever som må dele pc/ nettbrett

2,8

2,5

2,7

Andelen av timer gitt til spesialundervisning

23,0%

10,0%

1,3%

Andel fremmedspråklige elever som når nivå 2

-

60%

60%

Mobbing**

1,3

1,0

1,3

Trivsel på skolen**

4,1

4,5

4,2

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon bibliotek

Økt utlån av bøker

22 357

23 000

21 106

Økt antall besøk

-

 

-

Antall arrangementer

30

 

22

Antall besøk på arrangement

633

 

814

* Skala fra 1 til 5, der 5 er best. Svarprosent i undersøkelsen var 10,1 %. Resultat fra desember 2015.
** Skala 1 til 5, der 5 er best. «10-faktor» innført høsten 2015. Resultatet er snittet av de 10 faktorene.
*** Skala fra 1 til 5, der 5 er best. For mobbing er skalaen 1 til 5, hvor 1 er best. Resultat fra vår 2015.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Elever i skolen pr. 01.10

239

226

227

Antall årsverk redusert undervisningsplikt (fra fylte 55 år)

0,9

0,9

1,2

Totalt antall årsverk skole

35,8

33,0

33,8

Totalt antall årsverk bibliotek

2,4

2,2

1,9

Kommentarer til målekortet:

Elevundersøkelsen
Trivsel: 4,2 - opp 0,1 fra 2013/2014

Støtte fra lærer: 4,0 - opp 0,3 fra sist måling. Dette er skolen godt fornøyd med!

Motivasjon: 3,5 - opp 0,2 fra sist måling. Skolen er ikke fornøyd med dette, og vil fortsette å arbeide med motivasjon gjennom Ungdomstrinnet i utvikling og Vurdering for læring.

Mobbing: 1,3. Det er samme resultat som tidligere. Det er 7 elever som oppgir at de har opplevd mobbing. Det er fattet vedtak på 3 av dem. I tillegg jobber skolen aktivt med miljøfremmende tiltak gjennom elevrådet, skolemiljøutvalget og MOT-satsingen.

Personal
Sykefraværet er på 4,60 % som er en svak oppgang  fra 4,48 %. Skolen har hatt to langtidssykemeldte som utgjør det sykemeldte fraværet. Begge har nådd maksdatoen, noe som gjør at NAV er involvert. Den ene har nå søkt permisjon uten lønn for et år, for å prøve seg hos sin gamle arbeidsgiver. Den andre har nå gått over på attføring/AFP. Det egenmeldte fraværet er på 1,07 %, et tall som har holdt seg stabilt.

Skolen har to lærere på etter- og videreutdanning. Tallet for ansatte vil derfor være noe annerledes enn i agresso, da det er ansatt vikar for å dekke opp dette. Disse er tatt ut av målkortet.

Spesialundervisning: Tallet for andel av spesialundervisning er ikke sammenlignbart med tidligere da endringen av utregningen nå følger GSI. Det gis 2 541 timer spesialundervisning etter sakkyndig vurdering til elever ved LUS skoleåret 2015/2016, dette utgjør 1,3 % av elevtimetallet ved skolen som er 201 020 timer. Skolen bruker 3 stillinger på spesialundervisning. Dette er en økning som kom med skolestart i august.