Virksomhetsleder: Iren Skyltbekk

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,6

>5,0

5,8

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,7%

<2,0%

1,1%

Sykefravær – sykemeldt

14,4%

<7,0%

3,4%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

95%

<100%

93%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel barn over tre år som språkkartlegges (TRAS)

100%

100%

100%

Andel barn som blir kartlagt med ”Alle Med”

100%

100%

100%

Foreldreveilednings- møter pr. år

2

>2

2

Trivsel**

5,6

>5,0

5,8

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

5,4

>5,0

6,0

Barnehagenes bidrag til ditt barns språkopplæring**

5,8

>5,0

5,9

Personalets omsorg for barnet**

5,8

>5,0

5,9

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,6

>5,0

5,9

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel fast ansatte med fagutdanning (barne- og ungdomsarbeider/ førskolelærer)

91%

100%

91%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

 2015

Totalt antall årsverk    

7,2

8,3(2)

7,0(3)

Totalt antall ansatte (1)

9

10

9

Totalt antall barn

27

    27

27

Antall barn under tre år

9

      9

9

Antall barn over tre år 

18

    18

18

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august

0

      0

1

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn

2

      3

3

Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring

2

      3

3

Andel barn med spesielle behov/ trenger ekstra tilrettelegging

26%

     30%

20%

Netto budsjettramme

2 916 000

3 589 000

3 331 000

(1) Mange deltidsstillinger
(2) Lærling
(3) + 20% stilling ekstra i perioder i året, jobber med barn med «spesielle behov»

Forklaring til målekort:

  • Brukertilfredshet er målt blant alle foreldrene med barn i Ryli barnehage. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat. Måleindikatorene under tjenesteproduksjon med to stjerner bak er fra brukerundersøkelsen 2015.
  • TRAS kartlegging = Tidlig registrering av språkutvikling.
  • «Alle Med» kartlegging = registrering av trivsel og barnets utvikling innen: lek, motorikk, sansing, sosialt, følelsesmessig, språk og i hverdagsaktiviteter.
  • Noen av nøkkeltallene kan variere gjennom året, derfor har jeg valgt 15.12.15 som «måledato», det er samme dato vi bruker ved utfyllingen av årsmelding som sendes Utdanningsdirektoratet.
  • Antall årsverk/ansatte er noe høyere enn grunnbemanning da vi i perioder får midler og kan sette inn ekstra personal ressurs på barn som trenger ekstra hjelp/ tilrettelegging.

Kommentarer måloppnåelse (grad av måloppnåelse) og forklar evt avvik.

Meget godt fornøyd med måloppnåelsen for 2015. Resultatene på brukerundersøkelsen er svært bra. Det å ha fornøyde brukere betyr at vi gjør mye riktig og kan ta utgangspunkt i dette ved videre planlegging/utvikling av barnehagen. Ikke «hvile» på de gode resultater, men jobbe for å bli bedre. Vi har gjennomført de observasjonene og foreldresamtalene som var målsetningen. Vi har hatt fulle barnegrupper i henhold til pedagog normen, 18 barn over tre år og 9 barn under tre år. Den store andelen av barn med behov for ekstra hjelp og støtte gjør at vi har utvidet bemanningen noe i forhold til grunnbemanningen. «Tidlig innsats» er viktig forebygging. Sykefraværet har gått ned mye i 2015 og ligger nå under målsetningen. Grunnen er at ansatte som har hatt skader har blitt bra igjen og at sykefraværet ikke har vært jobbrelatert. Det har også blitt jobbet godt med tilrettelegging for gradvis å komme tilbake i jobb for fullt.

Økonomisk var det en utfordring med så stram ramme at vi måtte bruke fond for å få budsjettet i balanse. Vi klarte oss med streng budsjettdisiplin, styrer jobbet mye på avdeling og at vi brukte rimelige vikarer. Er godt fornøyd med et resultat på 93 %. Og at vi ikke trengte å bruke av fondsmidlene på 180 000.

Kommentar økonomisk resultat

Det var en utfordring å holde seg innenfor rammen, da det meste av pengene er bundet opp til lønnsmidler til grunnbemanningen. Vi brukte fondsmidler for å få godkjent budsjettet for 2015. En kostbar søppelordning og høye datautgifter gjør at andre ting måtte prioriteres bort. Barnehagene har også dekket lønnskostnadene til en spesialpedagog stilling, rammene er for stramme til at dette kan gå i flere år. Vi har vært sparsomme på innkjøp, styrer har gått inn på avdeling ved sykdom og at vi har fått mer igjen i sykerefusjon enn vi har brukt på vikar, har gjort at vi til slutt fikk et positivt resultat for 2015.

Beskrivelse av driften i 2015 og evt. spesielle utfordringer

Driften på Ryli har gått bra i 2015. Vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra foreldre både på brukerundersøkelsen og i foreldresamtaler. Med en skår på 5,9 av 6 mulige på foreldresamarbeid og en skår på 6 på «tilrettelegging av det enkelte barns læring» ser vi at måten vi jobber opp mot foreldre og satsing på kvalitet i barnehagetilbudet fungerer godt for våre brukere. Dette er det viktigste for oss på målekortene, det er foreldre og barn som er brukerne av virksomheten. Vi ser også at en gammel barnehage «med sjel i veggene» gir like gode tilbud til brukerne som nyere virksomheter. Kvaliteten ligger i personalets evne til god jobbing med barna og god relasjonsbygging med foreldrene.

Kompetanseheving i personalgruppa er viktig for at vi skal kunne gi gode tilbud til brukerne og vi har i 2015 startet på barnehageprosjektet «De Utrolige Årene». Som første barnehage i Løten blir vi utdannet til DUÅ pedagoger, og skal gjennom et treårig kompetanseløp få god lærdom og mange hjelpemidler som skal hjelpe oss i jobben med å forebygge atferdsproblemer hos barn og bedre barns tro på egen læring. Vi er godt i gang og ser at dette er en grunnutdanning som alle ansatte i barnehager burde ha.

En utfordring med prosjektet er at vi fikk svært lite kompetansemidler fra fylkesmannen til å dekke utgiftene til opplæringen og at vi må dekke det meste selv.

Vi har fortsatt utfordringer på lønnsbudsjett, da alle har full ansiennitet og nesten alle har kompetanse som fagarbeidere og førskolelærere. Klarte oss innenfor ramma i 2015 pga stram økonomistyring og at styrer og rimelige vikarer gikk inn på avdeling ved sykdom.

Det er svært gledelig at sykefraværet har gått ned og at vi ligger godt innenfor målet for 2015. Sykmeldte har fått tilpasning når de har kommet tilbake og dette har fungert fint for alle parter. Sykdommen har ikke vært arbeidsrelatert.

Medarbeiderundersøkelsen «10-faktor» ble gjennomført i november 2015, denne skal nå følges opp med hver enkelt medarbeider samt på personalmøter. Dette er en undersøkelse som er basert på utvikling av arbeidstakeren. Resultatene blir derfor ikke presentert i årets målekort.

Framtidige utfordringer

Utfordringen blir økonomiske rammer i fremtiden som sikrer god kvalitet i barnehagene. Vi har mange barn som trenger «noe ekstra» og tilstrekkelig bemanning er grunnleggende for å gi disse barna en god start på livet. Barnehagen er første trinnet på utdanningsløpet og kvalitativt gode barnehager er det viktigste tiltaket i «Tidlig innsats».

Ryli barnehage 23.02.16
Iren Skyltbekk