Virksomhetsleder: Ingrid Bjørnstad

Målekort

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,1

>5,3

5,3

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

-

<1,4%

1,0%

Sykefravær – sykemeldt

-

<2,8%

6,6%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

-

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel barn over tre år som språkkartlegges (TRAS)

100%

100%

100%

Foreldreveiledningsmøter pr. år

2

2

2

Trivsel**

5,1

>5,1

5,3

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

5,0

>5,0

5,7

Barnehagenes bidrag til ditt barns språkutvikling**

5,1

>5,1

5,5

Personalets omsorg for barnet**

5,1

>5,1

5,5

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,0

>5,2

5,6

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Antall møter pr. år som gir ansatte kompetanseheving/ faglig utvikling (personalmøter, planleggingsdager og kurs)

13

15

15

Andel ansatte med fagutdanning (barn - og ungdomsarbeider/førskolelærer)

100%

100%

100%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Kommentar til resultat for 2015:

  • Sykefravær: Sykemeldt fravær er ganske mye høyere enn det som ble satt som mål. Dette skyldes en gradert sykmelding som har gått over hele året, og der vedkommende fikk innvilget 20 % uføregrad fra desember 2015.
  • Økonomisk resultat: Overforbruk på 36 000,- kr ble dekket opp ved bruk av fond.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Totalt antall årsverk *

9,3

9,3

8,0

Totalt antall ansatte **

10

10

9

Totalt antall barn (pr.01.09)

29

29

30

Antall barn under tre år (pr.01.09)

7

7

7

Antall barn over tre år (pr. 01.09)

22

22

23

Antall barn under ett år som starter senere enn 15 august

0

0

1

Antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn(pr.01.09.)

4

3

7

Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring

50%

50%

0%

Andel barn med behov for tilrettelegging/spes.ped.

0,5%

0,5%

0,3%

Svarprosent brukerundersøkelse

-

39%

47%

Svarprosent medarbeiderundersøkelse

78%

-

63%

Netto budsjettramme

3 445 000

3 445 000

3 589 000

* Inkludert spesialpedagogstillingen (100 %) som arbeider i alle barnehagene i kommunen.
** 100 % barn - og ungdomsarbeiderstilling er fordelt på to personer (20 % + 80 %)

Kommentarer til nøkkeltallene:                                                                                                         

  • Antall ansatte: Reduksjon i bemanningen med 30 % fra 1.mai, på grunn av at en fagarbeider i 50 % stilling gikk av med AFP. Stillingen skulle ikke erstattes, da 30 % av den har vært ekstra utenom grunnbemanningen.
  • Antall barn: Barnegruppene har fått endret sammensetning fra nytt barnehage-år,- flere under  3 år og flere minoritetsspråklige.
  • Andel barn med minoritetsspråklig bakgrunn som får ekstra språkopplæring  falt  bort da ekstra-assistentstillingen ikke ble erstattet og vi ikke har noen ekstra ansatte. Behovet må ivaretas av grunn-bemanningen.
  • Andel barn med behov for spesial-pedagogisk hjelp ble redusert ved skolestart høsten 2015.

Skøienhagan barnehage, 24.02.2016
Ingrid Bjørnstad