Virksomhetsleder: Målfrid H. Hagen

Målekort

Område /  Måleindikator

 2014

Mål 2015

  2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

* Foreldreundersøkelsen, elevens trivsel

-

5,0

4,7

* Foreldreundersøkelsen, Vurdering for læring (snitt)

-

-

3,8

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær  - egenmeldt

-

<1%

1,4%

Sykefravær – sykemeldt

-

<5%

7,4%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

98%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense), vårprøver

Lesing 1. klasse 2014/2015

67,0%

>90,0%

74,1(1)

Lesing 2. klasse 2014/2015

79,0%

>80,0%

75,0(1)

Lesing 3. klasse 2014/2015

78,0%

>80,0%

79,5(1)

Regning 2. klasse 2014/ 2015

79,5%

>80,0%

61,8(2)

Nasjonale prøver 5. trinn, høstprøver **

 

Lesing

50

50

46(3)

Regning

46

50

47(3)

Engelsk

48

50

47(3)

Lærerårsverk ordinær undervisning

12,0

13,0

12,5

Lærerårsverk spesialundervisning

0,8

0,8

1,3(4)

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

0,91

1,0

1,2

Lærerårsverk andre oppgaver

2,5

2,5

2,8

Antall årsverk annet personal (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.)

10,8

10,0

9,0

Årsverk SFO/leksehjelp

3,9

4,5

5,1

Støtte fra lærer***

4,5

4,3

4,4

Motivasjon***

3,9

3,6

3,7

Mobbing***

1,2

1,0

1,1

Trivsel på skolen***

4,3

>4,5

4,4

Andel lærere som benytter It`s learning

100%

100%

100%

Antall elever som må dele pc evt. Nettbrett

2,7

1,8

1,4

Andel elever over kritisk grense på kartleggingsprøve 4. klasse digitale ferdigheter

77%

>90%

52%

Andelen av timer gitt til spesialundervisning

9,7%

8,0%

10,3%(4)

Andel fremmedspråklige elever som når nivå 2

43%

50%

38%(5)

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon SFO

SFOs brukerundersøkelse (del av Foreldreundersøkelsen UDIR*

-

>5,0

4,4

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

91,3%

85,0%

91,7%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

52,6%

65,0%

58,9%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

51,0%

>40,0%

73,9%(6)

* Skala fra 1 til 5, der 5 er beste resultat
** Ny framstilling av resultat fra 2014.  Skalapoeng fastsettes av nasjonalt gjennomsnitt. Det nasjonale snittet vil alltid være 50 skalapoeng i lesing.
*** Tall fra elevundersøkelsen høst 2015, 7.trinn.  Skala fra 1 til 5, der 5 er beste resultat, bortsett fra mobbing der 1 er beste resultat.

(1) Resultatene innenfor lesing er gode resultater for skolen. Framgangen i 1. trinn er særlig gledelig. Skolen setter inn ekstra ressurser i de to første trinnene for å følge opp elever som trenger litt tettere oppfølging i sitt læringsløp – og det settes størst fokus på leseferdigheter.
(2) Resultatet for regning er en tilbakegang siden forrige skoleår og ligger under det som er skolens målsetting. Klassen følges opp av spesialkoordinator også innen regning. Inneværende skoleår tar tre av skolens lærere etter- og videreutdanning i matematikk. Disse tre lærerne er ansvarlige for å erfaringsdele og spre det de lærer i sin utdanning.
(3) Resultatene på nasjonale prøver er noe under det skolen hadde forventet, men likevel ikke veldig overraskende. Resultatene i kartlegging i årene før 5. trinn, har vist faglige utfordringer. Skolen har hatt tiltak på trinnet. Resultatene har vært analysert og gjennomgått i team, spes.ped.team og i ledelse med teamet. Veiledningsmateriellet fra UDIR blir fulgt.
(4) Tallet inkluder årsverk på Forsterket avdeling.
(5) Skolen mottok nyankomne flyktninger i løpet av skoleåret, mens andre elever er faset ut av Grunnleggende språkopplæring (elever som hadde nådd nivå 2). Tallet er derfor litt lavere enn forrige skoleår.
(6) Leksehjelpen på Østvang skole er lagt til 3., 4., 5. og 6. klasse

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Elever i skolen pr. 01.10

243

241

261

Elever i SFO pr. 1.10.

109

108

127

Elever på leksehjelp pr 1.10

-

69

83(1)

Totalt antall årsverk

30,8

28,3

31,9(2)

(1) Leksehjelp er lagt til 3.-6- klasse.
(2) Tallet inkluderer Forsterket avdeling. I tillegg kommer økning på grunn av økt elevtall på SFO (=økt foreldrebetaling)