Virksomhetsleder: Arnhild Blystad

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,2

5,0

5,1

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær  - egenmeldt

2,0%

3,0%

      1,0%

Sykefravær – sykemeldt

2,9%

6,0%

7,3%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

         98%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Trivsel**

5,3

5,0

5,3

Tilrettelegger for det enkelte barns læring**

5,3

5,0

5,3

Barnehagenes bidrag til ditt barns språkopplæring**

5,4

5,0

5,2

Personalets omsorg for barnet**

5,7

5,5

5,9

Barnehagens samarbeid med hjemmet**

5,4

4,7

5,4

Foreldreveilednings- møter min. 2/ år

100%

100%

100%

Andel barn over tre år som språkkartlegges (TRAS)

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Fagutviklingsmøter for personalet.

17

12

16

Andel ansatte med fagutdanning (barne- og ungdomsarbeider/førskolelærer)

95%

90%

95%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2014

2015

Totalt antall årsverk

9

 9*

Totalt antall ansatte

10

 11*

Totalt antall barn (pr. 01.09)

27

26

Antall barn under tre år

9

11

Antall barn over tre år

18

14

Antall barn under ett år som starter senere enn 15. august

1

1

Antall barn med minoritetsspråklige bakgrunn

2

2

Andel barn med behov for ekstra tilrettelegging/tiltak.

11,5%

4,0%

Netto budsjettramme

4 130 000

4 202 000

* På antall ansatte og årsverk er lærling og ambulerende spesialpedagog tatt med.