Virksomhetsleder: Heidi Amundsen

Målekort

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen, trivsel*

-

4,0

4,6

Brukertilfredshet foreldreundersøkelsen, Vurdering for læring-4,04,6

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær  - egenmeldt

1,3%

1,0%

0,8%

Sykefravær – sykemeldt

2,2%

3,0%

4,8%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

97,2%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Obligatoriske kartleggingsprøver (andel elever over kritisk grense) vår-prøver

Lesing 1. klasse

59,0%

65,0%

63,0%

Lesing 2. klasse

-

65,0%

64,0%

Lesing 3. klasse

63,0%

70,0%

73,0%

Regning 2. klasse

63,0%

75,0%

37,5%

Nasjonale prøver 5. trinn** høstprøver

Lesing

49 snitt

45 snitt

-

Regning

46 snitt

50 snitt

51

Engelsk

50 snitt

45 snitt

46

Lærerårsverk ordinær undervisning

-

10,0

7,5

Lærerårsverk spesialundervisning

-

1,6

2,2

Lærerårsverk andre oppgaver

-

-

0,8

Lærerårsverk særskilt språkopplæring

-

1,2

0,3

Antall årsverk annet personale (rektor, ledelsen, barne- og ungdomsarbeidere/ass.)

-

3,3

3,9

Antall årsverk SFO/ leksehjelp

1,7

2,0

2,1

Totalt antall årsverk 31.12.15

-

15,3

16,8

Faglig veiledning/ støtte fra lærer***

4,1

4,3

4,4

Motivasjon

-

4,0

3,9

Andel lærere som benytter it`s learning

-

100%

100%

Antall elever som må dele pc event. nettbrett

5

4

6

Andel elever over kritisk grense på frivillig kartleggingsprøve 4. klasse digitale ferdigheter

85%

80%

87%

Andelen av timer gitt til spesialundervisning****

-

-

33%

Andel fremmedspråklige elever som når nivå 2

-

50%

50%

Mobbing***

1,2

1,0

1,4

Trivsel på skolen***

4,1

4,5

4,2

SFO fra foreldreundersøkelsen*

-

4,0

4,3

Andel elever 1 og 2. klasse som har SFO-plass

-

70%

79%

Andel elever 3. og 4. klasse som har SFO-plass

-

60%

54%

Andel elever på SFO som deltar på leksehjelp

-

40%

26%

* Skala fra 1 til 5, der 5 er best.
** Landsgjennomsnittet er 50.
*** Resultater fra elevundersøkelsen. Skala 1 til 5 der 5 er best, med unntak for indikatoren mobbing der 1 er best.
**** Antall lærertimer etter §5.1 vedtak (2 584 timer) /antall lærertimer ordinær undervisning+ vedtak (5 244 timer + 2 584).

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

Resultat 2015

Elever i skolen pr. 01.10

112

118

122

Elever i SFO pr. 1.10.

48

50

46

Elever på leksehjelp

-

-

16

Totalt antall årsverk

-

-

16,8

Kommentarer og forklaringer til målekortet

Brukertilfredshet, foreldreundersøkelsen, her er svarprosenten på kun 38,5 selv etter flere runder med påminnelser og tilbud om nye brukernavn, hvis disse var mistet. Det er fint å se at i undersøkelsene fra UDIR så er det samsvar mellom lærere, foresatte og elever på indikatoren trivsel og vurdering for læring/faglig veiledning. Vi har startet arbeidet med å avklare forventninger med foresatte, og utarbeidelse av et infohefte for elever/foresatte. Rektor opplever et godt samarbeid med FAU, og tilbakemeldinger på arbeidet skolen gjør er positivt.

Medarbeidertilfredshet er jevnt over god. Vi har gjort en del endringer på strukturer, for å få økt kvalitet i vår verdiskapning som jo er læringsprosessene, der produktet er læring. Ønsket er økt kvalitet i vekstpunktene der verdiskapningen skjer; elev – elev, elev – lærer, elev – andre ansatte, ansatt – ansatt og ansatt - leder. Vi har felles refleksjoner om hva som er meningen med det vi gjør og dit vi skal/vil i disse møtepunktene. For lærere har vi fått til gode strukturer, nå gjenstår det å få dette til for assistenter og SFO medarbeider.

Videre jobber vi med standarder i klasserommet, vi har utviklet for oppstart og jobber nå med avslutning av timer/økter. Det er et mål å ha medarbeiderhefte klart høsten 16.  Skolen har utviklet en visjon:  Ådalsbruk skole – vi skal gi elever og ansatte mulighet til å realisere hele sitt potensiale. Og et slagord som er kort og konsist: Ådalsbruk skole – sammen er vi gode!

Dette sammen med verdidokumentet vårt er grunnlaget for hvordan vi jobber i vekstpunktene for verdiskapningen vår.  Økt organisasjonskapasitet gir økt individkapasitet. Medarbeideroppfølging gjennomføres kontinuerlig, men faste strukturer er:

  • alle har en personlig utviklingsplan som de selv har ansvar for å gjennomføre – i 2015 har tema vært vurdering for læring og PALS (læringsmiljøet) – dette følges opp i medarbeidersamtale (MAS).
  • Før MAS er rektor ute og observerer alle, i år så var tema oppstart og knyttet opp til standarden vi i fellesskap har utviklet med tanke på oppstart av økter. Tilbakemeldinger og refleksjoner fra observasjonen er hovedtema i MAS.

Egenmeldt sykefravær; er under målet .
Sykemeldt fravær; her er vi over målet. Vi har hatt 4 langtidssykemeldinger, alle har vært jobbet opp mot IA prosessene.

Økonomi: Her er målet nådd, skolen går med et mindreforbruk. Det at vi går med et mindreforbruk er at vi har fått overføringer på lutten av året som ikke var beregnet tidlig nok til å kunne styre på bakgrunn av.

Tidlig i 2015 så det ut som om vi ville gå med et merforbruk pga økte lønnsutgifter fra høsten som følge av økte lovpålagte oppgaver. Skolen har sterkt fokus på økonomi, og har satt inn sparingstiltak der det har vært mulig med tanke på at budsjettet var lavere tidlig på året, og vi må ha en aktivitet som er tilpasset budsjettet. Skolen har slått sammen klasser til store enheter. Dette gir konsekvenser for læringsutbytte. Vi satt inn tiltak med hensyn til §9a, som gir økte lønnsutgifter.


Se også:
Målekort for 2014