Seksjonsleder: Oddveig Sandvold Klafstad

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,0

5,3

-

Felles indikatorer:Arbeidsmiljø

Sykefravær – egenmeldt

1,2%

< 3,0%

1,3%

Sykefravær – sykemeldt

0%

< 3,0%

6,6%

Felles indikatorer:Økonomistyring

Økonomisk resultat (i %)

97,8%

<100%

99,1%

Virksomhetens egne indikatorer:Tjenesteproduksjon

Feilmargin på lønnsutbetalinger (måling fra 1.1.2015)

-

< 1,5%

0,3%

Kvalitet på opplæringstiltak **

-

 > 4,2

4,3

Ansettelse ved første kunngjøring

100%

> 80%

97%

Ansettelse ved første tilbud (WebCruiter oppstart 1.1.2015)

-

 > 80%

92%

Gjennomføringsgrad felles opplæringstiltak

80%

> 85%

76%

Enhetens styrende dokumenter skal til enhver tid være oppdatert i EQS

90,5%

95%

95%

Gjennomføringsgrad på vedtatte prosjekter innen frist (WebCruiter)

-

100%

100%

Fravær for GAT-brukere rapporteres elektronisk fra GAT til Agresso

100%

100%

100%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala 1-5, der 5 er beste resultat.

 Forklaringer til målekort

  • Kvalitet på opplæringstiltak: kunne først måles i 2015 siden evaluering av tiltak ble innført 1.1.15
  • Ansettelse ved første tilbud: kunne først måles etter innføring av ny rekrutteringsløsning fra 15.1.15
  • Totalt antall årsverk: frikjøpte tillitsvalgte / hovedverneombudet er tatt med i antall årsverk.
    Ordinær drift administrasjonsseksjonen er 6,1 årsverk.
  • Redusert antall lønnsutbetalinger skyldes bl.a. at flere fast ansatte har fått økt stillingsprosent (redusert vikarbruk) og timelønnede har gått over til fastlønn.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

 Totalt antall årsverk

6,1*

7,4

7,4

Lønnsutbetalinger pr år

10 159

9 840

9 882

Antall eksterne kunngjøringer

57

47

64

Antall ansettelsessaker/ tilbudsbrev etter ekstern kunngjøring

-

50

62

Antall planlagte/gjennomførte opplæringsaktiviteter (felles)

-

49

27

Ressursbruk planlegging/
gjennomføring opplæringstiltak (timer)

250

400

420

Antall styrende dokumenter i EQS i enheten

-

222

239

Antall prosjekter med frist i perioden

-

2

2

Antall fast tilsatte hele kommunen

-

558

560

Netto budsjettramme

5 784 000

6 084 000

6 357000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Årsverkene er i 2013 oppgitt uten de tillitsvalgte.