Virksomhetsleder: Erik Adolfsen

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

4,5

-

-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,3%

<2,0%

0,7%

Sykefravær – sykemeldt

0,9%

<2,0%

0,6%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100,5%

100%

101,7%**

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Antall klager på kvalitet på utført arbeid

3

=< 2

0

Klage på mangler ved arbeidet

2

=< 2

0

Registrerte avvik på utført arbeid (drift, vedlikehold, utvikling, reparasjon)

3

0

0

Klager på svikt i fremdrift i aktivitet

3

0

1

Uønskede driftsstans på tekniske anlegg >4 timer

2

=< 4

4

Fortetninger/lekkasjer i VA-anlegg

1

=< 4

0

Registrerte avvik på inneklimafaktorer, lyd,lys,luft,temperatur

3

=< 4

1

Avvik på brann-sikkerhetsinnstallasjoner

1

0

1

Avvik i forhold til vedlikeholdsplan

-

0

3

Avvik fra forskrift/ lov eller skriftlige rutiner

9

< 25

7

Avvik fra strategiplan

-

0

1

Stillingsbrøk pr 1 000kvm bygg,

0,21

0,22

0,21

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Etter/videreutdanning, studiepoenggivende utdanning

0

1

0

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
 

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

 Totalt antall årsverk (eksempel)

10,5

10,5

10,5

Netto budsjettramme(eksempel)

16,0

15,8

17,8

Antall kommunale bygg for vedlikehold

65

66

69

Antall kvadratmeter for vedlikehold

49 600

49 750

50 000

Vedlikehold kr pr kvm

50

52

60

Antall kvm for kommunal energibetaling

47 400

47 400

47 400

Antall gjennomførte energisparetiltak

Med størrelse over 10 000 kwh pr år.

2

5

3

Forbruk energi pr kvm

162

151

149

Antall personalmøter

8

6

7

Gjennomførte velferdstiltak for ansatte i BVS

1

2

2

Antall uønskede hendelser, innbrudd, vannskade, brann osv.

0

3

4