Seksjonsleder: Rita Irene Stenersen

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer:Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

4,9

5,0

-

Felles indikatorer:Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,1%

<10,0%

1,3%

Sykefravær – sykemeldt

15,9%

<8,0%

7,9%

Felles indikatorer:Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer:Tjenesteproduksjon

Mottakere av kommunale fakturaer skal betale i rett tid

80%

90%

87%

Skyldnere med purringer skal betale før saken går til namsmann/ tingretten.

96%

98%

99%

Bilagsføring: Attestert og anvist i Web

95%

100%

98%

Bilag skal føres riktig første gang

90%

95%

98%

Leverandører skal bruke eFaktura

15%

60%

62%

Økonomiseksjonen skal være en kompetent og løsningsorientert bidragsyter **

4,9

5,0

-

 

* Samlet resultat fra brukerundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Totalt antall årsverk

7,0

6,7

6,6

Netto budsjettramme

32 425 000

8 406 000

5 158 962

Antall utsendte fakturaer

19 463

20 415

24 391

Antall utsendte purringer/inkassovarsel

3 400

4 170

3 300

Antall saker til namsmann/tingretten

130

165

160

Antall elektroniske bilag

14.314

13 865

17 553

Antall manuelle bilag

3 862

3 301

3 650

Antall korrigeringsbilag

2,5%

10%

2%

Antall leverandører

2 494

3 247

3 622

Nøkkeltall skatt - resultatkrav 2015:

Restskatt person 93,5 %

Forskuddsskatt person 99,0 %

Forskuddstrekk 99,9 %

Arbeidsgiveravgift 99,8 %

Restskatt upersonlige 99,0 %

Forskuddsskatt upersonlige 99,9 %

Oppnådd

95,0%

98,9%

99,9%

99,6%

86,9%

100%

Oppnådd:

93,6%

99,1%

99,8%

99,8%

100%

99,6%

Oppnådd:

91,8%

99,2%

99,8%

99,8%

89,2%

100%

Kommentar til måloppnåelse
Økonomiseksjonen har levert resultater i tråd med forventningene. Langtids sykefravær er halvert i 2015, men det er fremdeles for høyt. Seksjone jobber aktivt med å redusere langtidsfraværet ytterligere.

Leverandørene skal bruke Efaktura: Vi har arbeidet målrettet med å få leverandørene våre over på Efaktura og det har gitt resultater. Vi har nådd målet vårt om at 60 % av våre leverandører skal bruke Efaktura ved utgangen av 2015. Dette er vi meget godt fornøyd med.

Beskriv driften i 2015 og evt spesielle utfordringer

I 2014 startet vi et prosjekt med HMS Øst: Kultur, arbeidsmiljø, teamutvikling - dette prosjektet fortsatte vi med igjennom hele 2015. Det er flere formål med prosjekt, bla å stimulere velfungerende team ut fra gitt arbeidsområder og sikre at det finnes beredskap på alle oppgaver. Resultatet har gitt oss gode team bla på kommunal innfordring og i regnskapsavslutningen. Dette gjør oss løsningsorienterte, at vi har flere å spille på og at det blir mindre stress i hektiske perioder.

Beskrive framtidige utfordringer/hendelser i virksomheten og hvordan virksomheten har tenkt å løse dette
Sårbarheten ved færre ansatte søkes løst ved å jobbe mot enda mer digitalisering av regnskapsfunksjonen i Løten kommune. Det man kan sette fokus på er: flere leverandører over på eFaktura, flere innbyggere på betalingsløsningene eFaktura og Avtalegiro, alle ansatte i Løten kommune som attesterer og anviser må bruke Agresso Web og utgående fakturaer sendes i EHF format. Vi må fortsette å jobbe for å få en mer hensiktsmessige måte å kommunisere med brukerne våre på – dette gjelder både internt og eksternt.