Virksomhetsleder: Karin Margretha Løvsletten

Målekort barneverntjenesten

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

-

-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær – egenmeldt

0,5%

-

0,4%

Sykefravær – sykemeldt

6,6%

3,0%

4,4%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

           95%

100%

101,2%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel barn plassert, med oppfylt krav til oppfølgingsbesøk av barneverntjenesten

-

100%

64%

Andel meldinger konkludert innen frist

100%

100%

100%

Andel meldinger gått til undersøkelse

73,6%

70,0%

77,0%

Andel undersøkelser uten fristoverskridelse

99%

100%

74%

Andel undersøkelser konkludert innen ordinær frist (3 mnd)

97%

90%

88%

Tiltaksplaner

79%

100%

50%

* For lav svarprosent. Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Netto driftsutgifter pr barn under tiltak*

159 733

132 302

154 690

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert av barnevernet*

341 324

320 034

356 516

Antall årsverk

7,4

7,9

8,0

Antall ansatte

9

9

9

Antall barn plassert, med krav om oppfølging fra barneverntjenesten

25

22

25

Antall meldinger mottatt

96

91

109

Antall meldinger gått til undersøkelse

84

67

85

Antall undersøkelser med fristoverskridelse

3

0

8

Antall undersøkelser gjennomført innen ordinær frist, 3 måneder736563

Tilsyn av barn fra andre kommuner

-

13

16

* Kilde: SSB Kostra

Kommentarer til Nøkkeltallene

Løten barnevern har relativt mange meldinger, tiltak og omsorgstiltak i forhold til befolkningsmengden.

Nøkkeltallene viser at barneverntjenesten har gode rutiner på vurdering og gjennomgang av meldinger, og fokus på å gjennomføre undersøkelser innenfor lovpålagte frister. Tallene viser at oppfølging av hjelpetiltakene kan bli bedre.

Barneverntjenesten har mistet psykologressursen i tjenesten.