Virksomhetsleder: Odd A. Jakobsen

Målekort Bolig, rehabilitering og aktivisering

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

-

Ikke målt

Arbeidsmiljø

Sykefravær – egenmeldt

1,27%

2,0%

1,2%

Sykefravær – sykemeldt

12,4%

5,0%

7,9%

Økonomistyring

Økonomisk resultat

101,7%

100,0%

101,6%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
 

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Totalt antall årsverk (1)

42,5

43

40

Totalt antall ansatte

61

59

56

Netto budsjettramme (2)

32 746

28 632

39 677

Antall personer over 77 år som helsesøster har besøkt

38

39

51

Antall personer med støttekontakt

65

58

49

Antall brukere i ROP med vedtak (3)

148

207

215

Dagsenteropphold Kvennhaugen og Grønn omsorg m /vedtak

59
 

42
8

42
 

Antall brukere fysioterapi

153

133

150

Antall brukere ergoterapi(4)

292

236

188

Samarbeidsmøter

1. Samarbeidsutvalg

4

4

4

2. Rådet for mennesker med nedsatt funksjons evne

4

4

3

 

Kommentarer til nøkkeltall

(1) Årsverk var antallet som var fast ansatt pr. 31.12.2015. De viser ikke antall vakante stillinger.

(2) Netto budsjettramme 2015 er revidert budsjett.

(3) Antall brukere som har fått tjenester i forhold til psykisk helse, rus.

(4) Nedgang skyldes en gjennomgang av mindre aktive brukere som har blitt skrevet ut.