Virksomhetsleder Gunn Toril Larsen

Målekort

Område / måleindikator

 2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,1

-

-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,3%

1,0%

0,5%

Sykefravær – sykemeldt

10,9%

3,0%

6,8%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

104%

100%

100,4%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel gravide får undersøkelse og oppfølging etter anbefalt program

100%

100%

-

Vaksinasjonsdekning

94%

>85%

95%

Andel nyfødte med hjemmebesøk innen 2 uker etter hjemkomst

100%

100%

100%

Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen 8. leveuke

100%

>95%

100%

Ved foreldrekurset i ”De utrolige årene” gjøres det en kartlegging via Eybergs skjema før og etter deltagelse. Forventer etter gjennomgått kurs positiv endring i adferd

100%

95%

100%

Andel barn med behov for oppfølging etter 3. og 8. klasseundersøkelse

-

5%

10%

Andel av søknader etter Helse- og omsorgstjenesteloven – vedtak fattet innen 4 uker

-

95%

-

Andel av henvisninger til fysioterapeut for barn- svar og oppfølging påbegynt innen 14 dager

100%

95%

100%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

 Antall årsverk

9,8

9,8

9,1

Antall ansatte

15

16

14

Netto budsjettramme (tall i 100 kr)

7 909

8 754

8 912

Antall gravide

88

72

66

Antall nyfødte

72

70

77

Antall barn 0-6 år

471

477

479

Antall barn 6 – 20 år

1 620

1 589

1 512

Antall faste konsultasjoner- helsestasjon / skolehelse

3 631

3 305

2 823

Antall ekstra konsultasjoner helsestasjon/skolehelse

1 749

1 837

1 439

Antall deltagere foreldrekurs - DUÅ

19

27

40

Antall nye barn med oppfølging fra fysioterapeut for barn

24

29

31

Antall barn med oppfølging fra fysioterapeut

61

67

67

 

Kommentarer til målekort –resultat 2015

  • Ifølge nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen anbefales hjemmebesøk av jordmor til alle kvinner etter fødsel, innen første - andre døgn etter hjemreise fra sykehuset. Det er ikke kapasitet og heller ikke praktisk gjennomførbart å ivareta dette på 50% stilling.
    Avviket er at hjemmebesøk av jordmor ikke gjennomføres, ordinære undersøkelser etter fastsatt program for gravide ivaretas.
  • Har ikke oppfylt mål om at vedtak fattes på 95% av søknader etter Helse - og omsorgstjenesteloven. Årsaken til at målet ikke er nådd er vakanse i deler av stillingen i deler av året.
  • Antall deltakere i foreldrekurset på DUÅ fordeler seg med 19 på ordinært kurs og 21 på kurs for flyktninger.