Virksomhetsleder: Norunn M. Hansen

Målekort

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,1

>=5,5

-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

3,1%

<1,0%

1,3%

Sykefravær – sykemeldt

6,4%

< 4,0%

5,1%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

102,7%

100,0%

103,5%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1 000 innbyggere 0-66 år

16

30

16

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1 000 innbyggere 67 – 79 år

106

105

100

Mottakere av kjernetjenester til hjemmeboende, pr. 1000 innbyggere 80 år og over.

544

590

518

Antall avvik pr. år

29

<15 pr.år

           28

Alle som søker om hjemmesykepleie skal motta vurderingsbesøk innen 24 timer.

100%

100%

100%

Alle som søker om andre tjenester skal få vurderingsbesøk innen 3 uker

-

100%

-

Alle som har fått tildelt tjeneste skal ha vedtak innen 14 dager

-

100%

       95%

Alle boliger skal være utleid.

100%

90%

       95%

Andel årsverk i brukerrettede tjenester med høyskoleutdanning/ helsefagarbeiderutd. i hjemmesykepleien (inkl. ledere)

65/35

60/40

65/35

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel ansatte med stillingsstørrelse <50 %

2,2%

<2,0%

2,0%

Minst 10 ansatte skal ha gjennomført relevant kurs/ kompetansehevende tiltak hvert år.

100%

100%

100%

* Samlet resulta fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
 

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Korrigerte brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester i kr. (Kostra)

107 636

116 024

133 452

Antall besøk/ aktiviteter:
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp


52 000
-

 

62 000
6 000

 

70 000
3 800

Antall behandlede pasienter / brukere

389

390

282

Timer vedtak hjemmesykepleie  pr. uke

-

991,5

636,5

Timer vedtak hjemmehjelp pr. uke

-

222,3

210,0

Antall kartlegginger av demensteamet

-

17

   33

Timer vedtak BPA pr uke

108,0

132,0

147,5

Timer vedtak omsorgslønn pr. uke

0

8

8

Antall utførte tjenester fra ambulerende vaktmester

1 600

1 500

1 600

Antall  trygghetsalarmer

112

128

129

Tildelte boliger i løpet av året

-

12

13

Antall som står på venteliste:
- Omsorgsbolig
- Annen bolig


-
-

 

 25
23

 

23
32

Leasingbiler
- Kjørte kilometer i løpet av året
- Antall skademeldinger

7
90 000
-

7
126 000
2

7
130 000
3

Møter i samarbeidsutvalget

4

3

3

Samarbeidsmøter med fastleger

-

3

2

Kompetanseutvikling:  

Antall ansatte under utdanning

3

5

1

Antall ansatte med høyskoleutdanning

-

19

18

Antall ansatte helsefagarbeidere

-

21

19

Antall ansatte uten utdanning

-

8

8

Antall studenter/ lærlinger pr. år

-

21

17

Antall ansatte ufrivillig deltid

-

12

12

Antall HMS avvik

-

 -

2

Antall ansatte (ekskl. BPA)

-

48

45

Antall brukerstyrte personlige assistenter (BPA)-98

Antall årsverk

-

33

32,3

Antall årsverk BPA-3,54

Budsjettramme inklusiv revidert 
(tall i 1 000 kr.)

20 619

18 527

20 888