Virksomhetsleder: Geir Arne Nilsen

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

 2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet Flyktningtjenesten*

5,9

-

-

Brukertilfredshet Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere*

5,6

-

-

Brukertilfredshet LAOS**

3,3

-

-

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,3%

<4,0%

1,3%

Sykefravær – sykemeldt

5,2%

<5,0%

4,5%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

101%

<100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Av antall deltagere med kommunalt vedtak om aktivisering på LAOS/sysselsettingstil-budene skal andelen av deltagere i aldersgruppen 20-40 være overrepresentert

71,4%

>60,0%

65,2%

Deltagerne i sysselsettingstiltakene henvist fra Nav skal kvalifisere seg til ordinær jobb, skolegang eller videre arbeidsrettede tiltak i regi Nav.

44,4%

>60,0%

42,1%

Antall tildelte voksenopplæringstimer LAOS skal dekkes innen rammen av en lærerstilling

130%

</=100%

116%

Andel beståtte norskprøver muntlig, minimum nivå A2, av oppmeldte introduksjonsdeltagere og elever med rett og/eller plikt til norskopplæring

80 %

>70 %

86%

Andel beståtte norskprøver skriftlig, minimum nivå A2, av oppmeldte introduksjonsdeltagere og elever med rett og/eller plikt til norskopplæring

50%

>50%

68%

En andel av deltagerne på introduksjonsordning skal gjennomføre introduksjonsperioden på normert tid på 2 år ***

80%

>50%

100%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
** Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 4, der 4 er beste resultat.
*** Alle blir forlenget i gjennomsnitt 2 ½ mnd., frem til naturlig avslutning, jul eller sommer.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

  2015

Antall møter  i samarbeidsutvalget*

4

4

3

Antall tildelte timer dagaktivitet LAOS pr. uke (Kommunalt vedtak)

333,5

346,5

362,0

Antall tildelte årstimer voksenopplæring LAOS

1 254

1 368

1 216

Antall brukere i sysselsettingstiltak henvist fra kommunale virksomheter

10

9

17

Antall brukere i sysselsettingstiltak henvist fra NAV**

20

18

19

Antall samarbeidsavtaler i sysselsettingstiltakene

5

6

7

Antall elever i voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere***

73

69

68

Antall flyktninger, familiegjenforente og innvandrere med rett og/eller plikt til norskopplæring

44

37

28

Antall i introduksjonsordning i løpet av året

17

13

15

Antall flyktninger bosatt pr. år

15

11

10

Totalt antall årsverk

19,2

19,4

20,0

Totalt antall ansatte

23

23

24

Netto budsjettramme (kr./år)

11 614 000

11 759 000

12 446 000

* Samarbeidsutvalg sammen med Nav
** Herav 4 med kommunal avtale om arbeidspraksis
*** Alle elever, også arbeidsinnvandrere

Kommentarer til målekort og nøkkeltall

Felles indikatorer

Brukertilfredshet, medarbeidertilfredshet

 • Virksomhetsområdet Kvalifisering består av ulike tjenester og brukerundersøkelsene tas innenfor Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen for flyktninger og innvandrere (VO) samt LAOS inkl. sysselsettingstiltakene og spesialundervisning. Som det fremkommer av tabellen benyttes det to ulike skalaer i undersøkelsen.
 • Det er målt medarbeidertilfredshet i 2015 (uavklart hvordan disse skal presenteres)

Sykefravær:

 • Sykefraværet ligger samlet på 5,79 % og er hovedsakelig basert på sykemeldinger av lengre karakter.

Økonomistyring

 • Årsresultatet for virksomheten ble tilnærmet 100 %, men et lite underforbruk på ca. kr. 60.000.-.

 

Virksomhetens egne indikatorer

Tjenesteproduksjon

 • «Deltagerne i sysselsettingstiltakene henvist fra Nav skal kvalifisere seg til ordinær jobb, skolegang eller videre arbeidsrettede tiltak i regi Nav». Ikke oppnådd måltall kan være tegn på at det er utfordringer knyttet til et generelt begrenset arbeidsmarked for de med lite eller ingen utdanning, at NAV ikke har tilstrekkelig med tiltaksplasser, at Oppfølgingstjenesten ikke har tilstrekkelig med ressurser og at Kvalifisering ikke har det verktøyet en trenger, kompetanse og ressurser, til å gi mer individuell oppfølging av den enkelte deltager. Samarbeidsrutiner og avklaring av hvem som gjør hva og hvem som har ansvaret kan også være en medvirkende årsak. 
 • «Antall tildelte voksenopplæringstimer LAOS skal dekkes innen rammen av en lærerstilling». Vi ligger fortsatt noe over målet på tildeling av ressurser til spesialundervisning etter Opplæringsloven §4A2. Dette har sammenheng med lavere alder på deltakere og sakkyndig tilråding fra PPT.
 • «En andel av deltagerne på introduksjonsordning skal gjennomføre introduksjonsperioden på normert tid på 2 år». De aller fleste gjennomfører introduksjonsprogrammet på normert tid to år. Men det er naturlig å videreføre en kortere periode som tilsvarer et naturlig stoppunkt, eks. mot jul eller sommerferie. Disse tidspunktene er også sammenfallende med prøveavlegging for kandidatene.

Nøkkeltall

 • Tendensen med økning i kommunal ressurstildeling innenfor dagaktivitet og sysselsetting fortsetter. Vi opplever at det er færre deltagere fra NAV som det følger tilsagnsmidler med, men det er økning av deltagere med avtale om kommunal arbeidspraksis, eller de som kun mottar økonomisk sosial stønad fra NAV.
 • Det etterlyses større aktivitet fra NAV for å få flere deltagere inn i arbeidspraksis som det følger tilsagnsmidler med.
 • På tross av dårlige fysiske rammer/omgivelser og svak deltakelse, i perioder, har vi klart å ivareta samarbeidsavtalene våre.  Dette takket være stor innsats og evne til fleksibilitet blant arbeidslederne.
 • Antall i introduksjonsordning i løpet av året ligger noe høyere enn prognosene for 2015, men det forklares i at bosettinger kan bestå av ungdom over 18 år som har rett til egne introduksjonsprogram.
 • Det er en nedadgående tendens på deltagere i VO som har opphold som familiegjenforente og dermed rett og/eller plikt til norskopplæring. Dette reduserer norskopplæringstilskudd til drift.

Utfordringer i kommende år

 • Prosjekt ”Nye lokaler, LVS/LAOS” har krevd mye av oss de siste årene og det vil fortsette frem til vedtak om bygging er vedtatt og bygget står ferdig til innflytting.
 • Aktivitetsplikt i NAV for sosialhjelpsmottakere vil sannsynligvis bli lovpålagt i 2016 og virksomheten ser for seg at innføring av denne plikten vil øke antallet deltagere ytterligere, noe som må tas med i betraktningen rundt nye lokaler, ressurstilgang og videreutvikling av våre tjenester. Med flere deltakere må en se på økt handlingsrom til å utvide sysselsettingstilbudene med relevante arbeidsoppgaver, og fortrinnsvis tjenester med inntjeningspotensial.

Generelt om målekort

God måloppnåelse i virksomheten har klar sammenheng med de ansattes tilstedeværelse. Lite fravær og god evne til både samarbeid og samhandling, internt og eksternt, gir gode resultater.