Virksomhetsleder: Hanna Berget

Målekort

Område / Måleindikator

2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

5,1

>5,0

Ikke målt

Felles indikatorer:Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

2,0%

<2,0%

1,9%

Sykefravær – sykemeldt

6,7%

<9,0%

9,0%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

101,3%

100,0%

99,0%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Bruk av antall sengeplasser per 31.12.

98,0%

100,0%

96,4%

Ventetid på langtidsopphold

0

<3 uker

0

Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter det må betales for

1

<10

1

Antall pasienter reinlagt på sykehus

0

<0

0

Antall fall med bruddskader

5

<5

2

Avvik i % av utdelte legemidler (124 100 utdelinger pr. år)

0,1%

<0,1%

0,0%

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Andel høgskoleutdannede ansatte i forhold til helsefagarbeidere og ufaglærte i pleie

38/62

 50/50

39/61

Andel ansatte med stillingsstørrelse >50 % (i pleie)

64,5%

 75,0%

90,0%

Antall ansatte som har gjennomført et kompetansehevende kurs

150

30

45

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

 Nøkkeltall

 Nøkkeltall

2013

2014

2015

Kostnad pr. bruker

880 129

904 400

889 341

Antall pasienter i løpet av året

199

211

186

Antall utskrivningsklare pas. fra 2. linjetjenesten med behov for kommunale tjenester, meldt til kommunen

-

133

180

Andel innbyggere over 80

18,2%

16,7%

16,9%

Antall rehabiliteringsopphold

-

44

48

Antall avlastningsopphold

-

7

8

Antall korttidsopphold

-

113

116

Antall innleggelser på øyeblikkelig hjelpeplasser på Tømmerli*

-

-

15

Antall plasser på Helsetunet (31.12)

85

81

76

Antall middager produsert til hjemmeboende

14 500

14 500

15 680

Antall ansatte under utdanning

5

5

5

Antall studenter/ lærlinger i løpet av året

14

14

20

Møter i Samarbeidsutvalget

3

3

3

Antall årsverk

87,581,1

76,4

Antall ansatte

150

150

140

* Tiltaket ble opprettet i 2015.