Virksomhetsleder: Bente Larsson

Målekort

Område / Måleindikator

 2014

Mål 2015

2015

Felles indikatorer:Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

>5

5

Felles indikatorer:Arbeidsmiljø

Medarbeidertilfredshet**

20,6

24,0

21,3

Sykefravær - egenmeldt

-

<5,0%

1,3%

Sykefravær – sykemeldt

<5,0%

<5,0%

5,8%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

137,5%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp

1,8%

1,7%

1,7%

Andel som er langtidsmottakere med økonomisk sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold

1,8%

1,5%

1,9%

Andel av de unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp

3,9%

3,0%

4,0%

 Andel mottakere av økonomisk sosialhjelp med forsørgelsesplikt for barn under 18 år

28%

26%

27%

Antall deltakere i Kvalifiseringsprogram ved utgangen av mnd.

9

10

5

Antall vedtak om økonomisk sosialhjelp fattet denne måned

87

75

86

Samlet antall mottakere av økonomisk sosialhjelp

238

240

233

Antall personer med gjeldsrådgivning

54

55

49

Andel av søknad om økonomisk sosialhjelp som er behandlet innen 4 uker

84%

80%

84%

Gjennomsnittlig stønadslengde for økonomisk sosialhjelp – antall mndr.

4,2

4,0

4,4

*Elektronisk brukerundersøkelse hvert år.. Score 1 – 6 på flere spørsmål. Dette er gjennomsnitt av alle spørsmål.
**Elektronisk HKI undersøkelse hver høst. Måler holdninger, engasjement og fagkunnskap. Resultat på 24 er å anse som et tilfredsstillende resultat, jf gjennomsnitt i Hedmark.

Nøkkeltall

Nøkkeltall

2013

2014

2015

Brutto driftsutgifter til økonomisk stønad pr mottaker*

32 658

37 436

37 146

Brutto driftsutgifter pr sosialhjelpsmottaker*

67 276

78 597

77 306

Netto budsjettramme

-

9 425 000

-

Antall møter i Samarbeidsutvalg

4

4

4

Antall alderspensjonister

1 335

1 397

1 442

Antall uførepensjonister – nytt navn: Uføretrygdede fra 01.01.15

630

662

689

Antall kommunale gjennomgangsboliger

45

45

45

Kommunalt ansatte i 100% stilling

8

8

6

Statlig ansatte i 100 % stilling

7

7

7

* Kilde: SSB Kostra