Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Vedtatt plan: Endring av reguleringsplan for Rv 3/25 Ommangsvollen-Elverum grense.

Kommunestyret i Løten vedtok i sitt møte den 25.5.2016:

Endring av reguleringsplan for Rv 3/25 Ommangsvollen-Elverum grense.

Som følge av endrete vegnormaler, avklaringer etter planvedtak i 2012 og driftserfaringer fra andre veganlegg er det foretatt noen endringer av reguleringsplanen på strekningene Ommangsvollen-Ånestad og Tobru-Elverum grense.

Kommunens vedtak kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen inne 3 uker etter denne kunngjøring.
Eventuell klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning for tap etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.

Nærmere opplysninger om planen finner du her på Statens vegvesen sine sider:

Se vedtatte reguleringsendringer med tilhørende dokumenter på Statens Vegvesen sine sider

Se også oversiktskart over ny riksveg 3/ 25 mellom Løten og Elverum her (link til Statens vegesen)

Her kan du se film med animasjon over hvordan den nye riksvegen blir: 

FREMTIDIG SITUASJON
Ny rv. 3 Ommangsvollen–Grundset, med ny rv. 25 til Basthjørnet, blir til sammen 26 km.

Se også Statens Vegvesen sine sider om Ny riksveg 3/25

Når skjer utbyggingen? 
Følg med på Statens vegvesen side nettsider

 

Sist endret: 14.07.2016
|
|
|