Reguleringsplan for hyttefelt H3 i Svaenlia.
Planområdet ligger på sørsiden av Svaenlivegen, rett vest for setervollen på Budor, og legger til rette for bygging av 11 nye parhytter.
Kart og plandokumenter er tilgjengelig i kommunens Plandialog.

Reguleringsplan for Slipervegen på Ådalsbruk.
Området mellom Slipervegen og eiendommen Grindstua har blitt omregulert fra tett boligbebyggelse til 11 vanlige eneboligtomter.
Kart og plandokumenter er tilgjengelig i kommunens Plandialog.

Kommmunens vedtak kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring.
Evt. klage sendes via Løten kommune.
Evt. krav om erstatning for tap etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.