Mer info om forurensingssituasjonen i Norge finner du her:

 www.miljostatus.no