Mange hadde møtt opp på næringstreffet i Løiten Lys sine lokaler
Ordfører ønsket velkommen og gratulerte Løiten Lys med 25 år!
- Løiten lys er viktig for Løten og for næringslivet i Løten.

God kontakt med Løten

Nyansatt næringskontakt for Løten i Hamarregionen Utvikling, Berte Helgestad presenterte seg, og fortalte om sin bakgrunn med god kjennskap til Løten og med lang erfaring innen blant annet forretningsutvikling og strategiarbeid. Hun gleder seg til å bli bedre kjent og ha kontakt med næringslivet i Løten.
I tillegg ga hun forsamlingen premiere på film om Henny Kildahl og hennes bedrift NOSIM Flatbrød. Filmen har Hamarregionen Utvikling fått laget i samarbeid med en elevbedrift ved Hamar katedralskole.

Her kan du se filmen om Henny Kildahl og NOSIM flatbrød:

Se NOSIM sin hjemmeside her

Løiten Lys 25 år

Løiten Lys startet opp 23. november 1991, og styreleder for bedriften, Svein Enger Hov fortalte om bedriften som i Svein Enger Hov, Styreleder i Løiten Lys ASdag har 20 forhandlere i Norge, i tillegg til forhandlere i Sverige. Hoved-butikken er i Løiten Brænderi. Han kunne også fortelle at de i senere år har startet opp et nytt konsept med «pop-up-butikker» forskjellige steder i perioder. Nå før jul har de slike butikker flere steder, blant annet i Kongsvinger, Gjøvik, CC stadion på Hamar og i Oslo sentrum.  
Styrelederen hadde også med en beskrivelse av historien til Løiten lys, fra tidligere eier Tormod Tønseth.
Du finner også en oversikt over historien her på deres hjemmesider

Samfunnsutvikling i Løten kommune

Rådmann Tollef Imsdalen ga de frammøtte et innblikk i status på mange av de viktige planene som kommunen har selv, og som berører Løten-samfunnet i tiden framover. 

Rådmann Tollef Imsdalen orienterer under næringstreffet

Riksveg 3/25-utbyggingen gjennom Løten: I forbindelse med OPS (Offentlig og Privat Samarbeid) om utbygging, jobber nå Statens vegvesen med grunnlagsmaterialet for anbudsrunder for utbygging av vegen. Det skal deretter behandles i Stortinget, og man antar at dette først vil skje i 2017.
Han nevnte også at det lokale næringslivet kan benytte seg av de mulighetene slike anbudsrunder innebærer.

Imsdalen fortalte deretter om de tre viktigste styringsdokumentene kommunen jobber etter, som er kommunal planstrategi, kommuneplanens arealdel og kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunal planstrategi for 2016-2020 ble vedtatt nå i oktober, og kan kalles et forprosjekt som viser hvilke områder kommunen skal utrede nærmere og lage egne planer for de nærmeste årene. Den viser også oversikt over hva kommunen har gjort de senere årene, i tillegg til å skissere noen utviklingstrekk framover.
Her kan du lese kommunal planstrategi for 2016-2020

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i april i år.
Her har Fylkesmannen hatt innsigelser i forhold til et område på sørsiden av ny riksveg ved Ånestad, hvor det er ønske om næringsarealer i tilknytning til den nye vegstasjonen som flyttes fra Husum. Saken ligger nå til behandling i kommunaldepartementet.
I tillegg var det innsigelser mot boliger i gamle Løiten meieri, som ligger ved Løten stasjon, men disse er nå opphevet.
Her kan du se kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens samfunndel skal utarbeides i tiden framover. Deriblant ny næringsplan for Løten kommune. 

Budsjett for 2017

Rådmannen kunne videre fortelle at kommunens drift ikke vil oppleve noen store økonomiske endringer i kommende budsjett, men at det vil investeres i nye lokaler til ved-gruppa og Løten arbeids- og opplæringssenter for 35 millioner. I tillegg vil det bygges rus/- omsorgsboliger på Haugland i 2017/2018.
Oppfølging av sentrumsplanen er også fortsatt i investeringsplanen.
Attraktive boligtomter er også fortsatt viktig for Løten kommune, og i 2017 vil det klargjøres for salg av nye tomter i Slipervegen på Ådalsbruk, i tillegg til at en forbereder en utvidelse på Bergum sørover. På Bergum syd regner en med at tomtene vil være klare i 2018.
Når det gjelder vann og avløp er det laget en felles plan, hvor det i Løten kommune vil investeres 10 millioner kr. hvert år framover.
Det er også satt av midler til utbygging av flere barnehageplasser i sentrum.
(Du kan lese mer om kommunens budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 etter 30. november når det legges ut på nettsidene til Løten kommune.)

Næringstreffet hadde også en felles idè-utveksling som forberedelser til ny næringsplan.

Løten Næringslivsforening

Gunnar Søberg, leder i Løten næringslivsforening informerte om deres arbeid.
(Artikkelen vil bli oppdatert om dette). Se også deres hjemmeside: Løten næringslivsforening

Løiten Lys ligger i Løiten Brænderi