Budsjettet og økonomiplan ble vedtatt i kommunestyrets møte den 16. desember, og her finner du dokumentet. 

Dokumentet inneholder også nye betalingssatser, og disse finner du i gebyrregulativet fra side 15 i dokumentet.Budsjett og økonomiplan forside

Last ned Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 her

Se gebyrregulativet her, på Priser og betaling

 • Se også Priser A - Å


Her kan du lese Kommunestyrets vedtak:

(Kommunestyret 16.12.206, sak 73/16)
Se også Kommunestyrets behandling i vår innsynsløsning
 

 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2017 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B.

  Løten kommune øker antall lærlinger til 8 fra sommeren 2017 og til 9 fra sommeren 2018. Dette gir en kostnadsøkning på 100 000 kroner i 2017 og ytterligere 200 000 kroner i 2018 og videre. Dette dekkes på redusert driftsresultat.

  Det settes av 60 000 kroner til elektronisk abonnement på Kommunal Rapport. Dette tilbys til de folkevalgte. Dette finansieres via redusert overskudd.
   
 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2017 slik det framgår av budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2017 – 2020.
   
 3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2017 på maksimalt 19 027 000 kroner til finansiering av investeringene, slik det framgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2017 – 2020.
   
 4. Det tas opp lån i Husbanken på inntil 4 500 000 kroner i startlån som videreformidles til aktuelle søkere.
  I investeringsbudsjettet budsjetteres startlån med 10 millioner kroner per år i perioden.
  Nødvendige budsjettkorrigeringer som følge av dette punktet gjøres senest ved 1. tertial 2017.
   
 5. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.
   
 6. De kommunale gebyrene og betalingssatsene vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2017.

  Pkt 3.11 – «Parkeringsplass med strømuttak for lading av elbil» med 2 000 kroner i 2017 utgår.

  Pkt 6.1/6.2 – «Passivhus fritas for byggesaksgebyr» - dette skal også gjelde fritidsboliger.

  Kommuneskatt
 7. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2017 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøret til 11,8 %. Dersom stortinget vedtar en endring i det maksimale kommunale skattøret, endres kommunens satser tilsvarende.

  Eiendomsskatt
 8. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3 – 4, jfr. Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13, kreves det eiendomsskatt som følger:
  A) Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen.
  B) Skattesatsen skal være 4,75 promille.
  C) Bunnfradraget settes til 200 000 kroner.
  D) Eiendomsskatten innkreves i tre terminer.
  E) Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
  F) Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt.

  Økonomiplan for 2017 – 2020
 9. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2017 – 2020 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B og budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2017 – 2020. Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.

  Utviklingsområder

 10. 1) Rådmannen kartlegger behovet for aktivisering på Løten Helsetun med fokus på internettløsninger og daglig aktivitet.

  2) Bredbåndsutbygging – Formannskapet ber om at det utredes muligheter for å forbedre dekningen i kommunen. Dette inkluderer dugnader og innsatser av administrasjon og folkevalgte.

  3) Rådmannen og ei arbeidsgruppe ser på muligheten for å opprette et landbruksfond med følgende fokusområder:
  • Stimulere til nydyrking
  • Forebygge nedbygging av matjord
  • Styrke og opprettholde utviklingen og verdiskapning i jordbruk/skogbruk
  • Stimulere til nyetablering med utgangspunkt i landbrukets ressurser

  4) Formannskapet ber om at det utredes en miljøsertifisering av Tingberg/ sentraladministrasjon.

  5) Formannskapet ønsker at man i god tid før budsjettbehandlingen 2017 utreder muligheten for en utvidelse av 50 % miljøvernrådgiver. Vi ønsker også at det vurderes om dagens 50 % miljøvernrådgiver kan ha mer utadretta aktiviteter som f. eks. ryddedugnad på svartelista planter.

  6) Vi ber om at tiltaksdelen i Sentrumsplanen legges fram for formannskapet så tidlig som mulig i 2017.

  7) Rådmannen ser på kommunens organisering i tjenesteområdet psykiatri, sett i sammenheng med behovet for akuttplasser som er kommunens ansvar i forlengelsen av samhandlingsreformen.

  8) Rådmannen kartlegger om elevene i kommunen når sine læringsmål i svømming innenfor dagens tilbud om svømmeopplæring.

  9) Rådmannen fremmer sak i løpet av 1. halvår 2017 med en plan for å ivareta kirkelige bygg.

  10) Rådmannen legger frem behovet for investeringer på velferdsteknologi