Vinter på Budor!

Velkommen til Løten
Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen! 

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Planprogram kulturminnevern 2019 - 2023, offentlig ettersyn

Formannskapet i Løten vedtok 1. februar 2017 å legge Planprogram kulturminnevern 2019 – 2023 ut til offentlig ettersyn. Dette skjer i tidsrommet 13. februar til 27. mars 2017. Du kan gi innspill innen 27. mars.

Kulturminnevern har fram til 2015 inngått som en del av kommunens kulturplan. Formannskapet vedtok 30. september 2015 å igangsette revidering av kulturplanen og at kulturminnevern skal skilles ut i en egen plan.


Kommunedelplanen har følgende målsettinger:
Forside planprogram kulturminnevern 2019 - 2023

 • Etablere en oversikt over kulturminner og kulturmiljøer i Løten kommune.
  • Det skal utarbeides et register som skal gi oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer i kommunen. Det skal gjøres en vurdering av objektenes verdi som kulturminne. Registeret skal danne grunnlag for utarbeidelse av en kulturminneplan.

  • Planarbeidet og det endelige plandokumentet skal bidra til å øke kulturminne- kompetansen i kommune-administrasjonen og brukes i formidlingen til kommunens innbyggere.

 • Planen skal være et verktøy for håndtering av enkeltsaker etter plan-
  og bygningsloven og annen kommunal forvaltning.
  • Det skal utarbeides hensiktsmessige bestemmelser/retningslinjer for saksbehandlingen.

  • Planen skal gi større forutsigbarhet for eiere av eldre hus og anlegg.

 • Planen skal bidra til omdømmebygging og profilering, og kulturminner skal kunne gi grunnlag for næringsutvikling og verdiskapning.
  • Reiselivsbedrifter skal kunne dra nytte av planen.

  • Gårdsturisme, lokal matproduksjon mm skal kunne relateres til kulturminner.

  • Planen skal motivere for rehabilitering og gjenbruk av gamle bygg og anlegg.

 • Planen skal egne seg til formidling.
  • Planen skal presenteres i en form som gjør den egnet for formidling.

  • Planen skal bidra til å øke kunnskapen om lokalhistorien i kommunen.

  • Planen skal bidra til å skape tilhørighet, identitet, stolthet og ansvarsfølelse.

  • Planen skal kunne brukes i kultur- og skolesammenheng – opplevelser og undervisning.

  • Planen skal gi grunnlag for «vern gjennom bruk» av kulturminnene.
    

For å nå målsettingene foreslås det at planen deles inn i hovedtemaer med kulturminner knyttet til:

 • Tettsteder.
  • Forutsetninger for tettstedsutvikling, gatestruktur, friområder, boliger, handelsvirksomhet, administrasjon, øvrig næringsliv, forenings- og kulturliv.
 • Naturressurser med vekt på landbruket.

  • Forhistoriske jordbruks- og fangstminner, gårdstun og enkeltbygninger, jordbrukslandskap, skogbruksminner, setring i skog- og fjellområder, sosial lagdeling.

 • Ferdsel og kommunikasjon.

  • Veger og bruer, skysstasjoner, jernbane, ferdsel, turisme og reiseliv.

 • Industri og håndverk/tekniske kulturminner.

  • Fabrikker, verksteder og møller, dammer og kanaler.

 • Andre viktige kulturminner.

  • Skolevesen, religiøst liv (kirker og bedehus), forsamlingslokaler/grendehus, krig og militærvesen. Objekter knyttet til kjente personer.
    

Løten er en kommune med en rik og mangfoldig kulturhistorie. I første utgave av en kulturminneplan vil det derfor være viktig å avgrense oppgavens omfang, slik at en kommer i mål med oppgaven og kan ta planen aktivt i bruk. Utarbeidelse av kommunedelplaner er et tidkrevende arbeid som forutsetter bred involvering. Det vil bli avholdt en oppstartskonferanse for planarbeidet i april, med påfølgende temasamlinger rundt om i kommunen i 2017 og 2018.

Løten kommune ønsker med dette å invitere offentlige instanser, nabokommuner og øvrige høringsinstanser til å komme med uttalelser til planprogrammet.

Aktuelle dokumenter:
Planprogram kulturminnevern 2019 – 2023 finner du her.
Saksfremlegg til Formannskapets sak 6/17 finner du her.


Ønsker du å uttale deg?
Uttalelser bes sendt skriftlig til Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten eller til
post@loten.kommune.no innen kl. 15.00 mandag 27. mars 2017.
 

Sist endret: 27.02.2017
|
|
|