Gjelder fra 1. august 2015 etter administrativt vedtak 16.6.2015

Last opp forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Løten kommune som pdf-fil her

A. ORDENSREGLER FOR ELEVENE I GRUNNSKOLEN I LØTEN

1. Orden generelt
Alle elever oppfører seg slik at det er trivelig og ryddig på skolen og skolens område.

2. Frammøte/ fravær 
Alle elever møter til rett tid om morgenen og til timene, og de forlater ikke undervisningen uten å ha avklart dette med læreren på forhånd. Fravær dokumenteres av foreldre/foresatte når elevene kommer tilbake etter fraværet. Ved sykdomsfravær skal skolen kontaktes fra første fraværsdag. Kjent/planlagt fravær avklares gjennom skriftlig melding/søknad i god tid på forhånd og i tråd med skolens meldingsrutiner.

3. Lekser / nødvendig utstyr
Alle elever gjør sitt ytterste for at lekser og skriftlige arbeider gjøres og leveres til rett tid, og for at nødvendig utstyr er med til timene.

4. Arbeidsinnsats
Alle elever har arbeidsvaner og arbeidsinnsats som bidrar til god læring for seg selv og for klassen.

5. Behandling av utstyr
Utleverte bøker samt undervisningsmateriell og skolens øvrige utstyr og eiendom behandles med forsiktighet. Det samme gjelder utstyr som tilhører skolens ansatte eller medelever.
Bøker/utstyr som ødelegges eller som ikke leveres inn ved skoleslutt må erstattes.

6. Oppførsel generelt
Alle elever har rett til et godt skolemiljø som fremmer læring, helse og trivsel. Dette stiller store krav til den enkeltes oppførsel og at det vises hensyn og respekt for andre for at miljøet i klassen og på skolen skal bli best mulig. Frekk ordbruk, banning eller slåssing er å vise manglende hensyn og respekt for andre. Det samme er det å forstyrre arbeidsro i timene.
Ordensreglementet gjelder på skolens område, på skoleveien, i skolens nærområde i skoletida, ved ekskursjoner og øvrige aktiviteter i skolens regi. Det gjelder også aktiviteter som kan relateres til elevens skolegang.

7. Krenkende atferd
Med krenkende atferd forstås ord og handlinger som kan såre andre mennesker.
Mobbing, diskriminering, trakassering, vold og lignende, det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke. Det å ta bilder og videoopptak av elever i ”sårbare situasjoner” (for eksempel i dusj og garderobe) og publisering av andre uten tillatelse anses også som krenkende atferd.

8. Skoleskyss
Skoleskyssen skal skje i trygge og hyggelige former, fri for hærverk, bråk og plaging.

9. Røyking
Det er forbudt å ha med, å røyke eller benytte andre tobakksprodukter på skolens område, på skolebussen eller på arrangementer i skolens regi. (Jf. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. §18 samt §27 i tobakksskadeloven)

10. Rusmidler
Det er forbudt å være ruset, bruke, besitte og omsette rusmidler på skolens område, på skolebussen og på arrangementer i skolens regi. (Jf. Opplæringsloven §9-5)

11. Ulovlige gjenstander
Det er ikke tillatt å ha med våpen eller gjenstander som kan benyttes til å skremme eller utøve skade på andre.

12. Mobiltelefon
Elevene skal følge skolens regler for bruk av mobiltelefon.

13. Informasjonsteknologi
Datautstyr, programvare, Internett og e-post brukes med fornuft og i samsvar med etiske regler. Det er for eksempel strengt forbudt å oppbevare eller laste ned materiale med rasistisk eller pornografisk innhold. Alle elever skal være kjent med og følge IKT-regler for grunnskolen i Løten.

14. Juks
Bruk av ikke-tillatte hjelpemidler samt ”ikke tillatt kommunikasjon” med andre i en prøvesituasjon anses som juks. Det samme gjelder kopiering/plagiering av andres arbeid.

15. Verdisaker
Elevene har selv ansvar for penger og andre verdisaker som de tar med seg på skolen.

16. Særskilte regler for den enkelte skole
Rektor ved den enkelte skole kan vedta særskilte bestemmelser knyttet til spesielle forhold på skolen etter innspill fra skolens rådsorganer. Disse kan imidlertid ikke stride mot ovenstående bestemmelser.


B. KJENNETEGN PÅ GOD MÅLOPPNÅELSE

KJENNETEGN PÅ GOD ORDEN:

 • Jeg møter presis til undervisningen og unngår ugyldig fravær. Stort ugyldig fravær kan få innvirkning på oppførselskarakteren i ungdomsskolen (jf. Forskrift til Opplæringsloven § 3-5, pkt. 5 siste ledd.)
 • Jeg har med meg nødvendig utstyr, gjør lekser og leverer oppgaver/hjemmearbeid til avtalt tid.
 • Jeg har gode arbeidsvaner og viser god arbeidsinnsats i timene.

KJENNETEGN PÅ GOD OPPFØRSEL:

 • Jeg oppfører meg hensynsfullt og høflig. Gjennom dette viser jeg respekt for mine medelever og skolens ansatte.
 • Jeg medvirker til god arbeidsro og har fokus på læring i timene. Slik bidrar jeg til god læring for meg selv og for klassen.
 • Jeg bruker kun tillatte hjelpemidler i arbeidet med oppgaver/prøver og plagierer ikke andres arbeider.
 • Jeg følger skolens ordensregler.

Personalet setter anmerkninger ved brudd på ordensreglene når det gjelder orden og oppførsel. Det er helhetsinntrykket av deg som elev som gjelder – uavhengig av antall anmerkninger. Ved praktisering av ordensreglementet er det viktig å understreke at ingen disiplinærsak er lik, og som det framgår av forskriftene skal elevens forutsetninger tas med i vurderingen.


C. TILTAK SOM KAN BRUKES VED BRUDD PÅ REGLEMENTET

1. FOR ALLE ELEVER I GRUNNSKOLEN:

a) Samtale med ansatte ved skolen.
b) Melding til kontaktlærer og evt. rektor.
c) Melding til foreldre/foresatte (muntlig og/eller skriftlig).
d) Beslaglegging av rusmidler eller ulovlige gjenstander for overlevering til politiet.
e) Pålegg om oppgaver for å rette opp skade elevene har påført skolens eiendom eller eiendeler: Rydde søppel, fjerne tagging, vaske og lignende, evt. erstatning jf. pkt. 6.
f) Bortvisning fra ordinær undervisning for resten av timen eller dagen. Foresatte til elever i 1.-7.kl skal varsles før bortvisning.
g) Bytte av klasse evt. skole for en periode/permanent. (Jf.Opplæringslova §8-1 siste ledd)

2.    FOR ELEVER PÅ UNGDOMSTRINNET GJELDER I TILLEGG:

h) Innvirkning ved fastsetting av ordens- og/eller oppførselskarakter.
i) I de tilfeller der man med rimelig sikkerhet kan si at det foreligger juks/forsøk på juks eller kopiering/plagiering fastsettes karakteren til 1 på besvarelsen/prøva. Dette gjelder både den som jukser og de som evt. bistår ved forsøket på juks.
j) Rektor kan fatte vedtak om bortvisning i inntil 3 dager. (Jf. Opplæringslova § 2-8, 1. ledd)

3. KONTROLLTILTAK

Ved skjellig grunn til mistanke om brudd på pkt. 9, 10 eller 11 kan skolens ledelse foreta en ytre kontroll av elevenes eiendeler, for eksempel sekker og vesker samt eventuelle oppbevaringssteder som disponeres av eleven.

4. REFSELSESTILTAK
Før alvorlige refselsestiltak iverksettes, har eleven rett til å forklare seg muntlig overfor den/de som skal fatte vedtaket. Elevene har i møte med skolen rett til å ha med seg en myndig person.

5. STRAFFBARE FORHOLD
Dersom det foreligger mistanke om straffbare forhold, skal skolen be om politiets bistand til å gjennomføre kontroll og andre tiltak, og foreldre/foresatte skal varsles om dette skriftlig. Straffbare forhold skal anmeldes til politiet i samråd med rådmannen. Dersom den fornærmede er en elev, avgjør eleven/foreldre/foresatte om forholdet skal anmeldes.

6. ERSTATNING
Erstatningsansvar etter erstatningsrettslige regler, dvs. at foreldre/foresatte er erstatningsansvarlige for inntil kr. 5000,- (Jf. Skadeerstatningslovens § 1-2). Alle elever og foreldre/foresatte til elever i grunnskolen i Løten plikter å gjøre seg kjent med disse reglene. De skal gjennomgås ved skolestart hvert år.
Ordensreglene skal også ligge på kommunens og den enkelte skoles hjemmesider.


D. BAKGRUNN OG LOVHJEMMEL

Formålet med ordensregler er beskrevet i Udir-8-2014:
Læring, trygghet, trivsel, respekt og toleranse er sentrale formål med opplæringen i Norge. For å fremme slike verdier, og for å oppnå et godt læringsmiljø for elevene, er det viktig å han klare rammer. Noen felles regler for hele skolesamfunnet, i form av et ordensreglement, kan bidra til å gi et godt og trygt skolemiljø.
Kommunens ordensregler er hjemlet i Opplæringslovens § 2-9. Ordensreglement og liknande.

 1. Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane så langt dei ikkje er fastsette i lov eller på annan måte. Reglementet skal innehalde reglar om åtferd, reglar om kva tiltak som skal kunne brukast mot elevar som bryt reglementet og reglar om framgangsmåten når slike saker skal behandlast.
 2. Ordensreglementet skal gjerast kjent for elevane og foreldra.
 3. Fysisk refsing eller anna krenkjande behandling må ikkje nyttast.
 4. Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna om bortvising, skal eleven ha høve til å forklare seg munnleg for den som skal ta avgjerda.

§ 2-10. Bortvising

 1. Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar.
 2. Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen.
 3. Med mindre kommunen fastset noko anna, kan rektor bestemme at lærarane skal ha mynde til å ta avgjerd om bortvising frå eiga undervisning for ei opplæringsøkt, avgrensa til to klokketimar.

§ 8-1 siste ledd. Flytting til ein annan skole
Når omsynet til dei andre elevane tilseier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Før det blir gjort vedtak om å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen blir uforsvarleg lang
Retningslinjene for vurdering i orden og oppførsel for elever i ungdomsskolen finnes i forskrift til opplæringsloven:

§ 3-5. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd

 1. Grunnlaget for vurdering i orden og i åtferd er knytt til i kva grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen.
 2. Grunnlaget for vurdering i orden er knytt til om eleven er førebudd til opplæringa, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er. Det inneber mellom anna om eleven er punktleg, følgjer opp arbeid som skal gjerast, og har med nødvendig læremiddel og utstyr.
 3. Grunnlaget for vurdering i åtferd er knytt til korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa. Det inneber mellom anna om eleven viser omsyn og respekt for andre.
 4. Vurderinga av orden og åtferd skal haldast åtskild frå vurderinga av eleven sin kompetanse i fag.
 5. I vurderinga i orden og i åtferd skal det takast omsyn til føresetnadene eleven har. Til vanleg skal det ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar; unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. Fråvær kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd.

§ 3-6. Karakterar i orden og i åtferd

Frå 8. årstrinnet og i vidaregåande opplæring skal vurdering i orden og i åtferd givast med karakterar. I orden og i åtferd skal då desse karakterane nyttast:
a) God (G): vanleg god orden og vanleg god åtferd.
b) Nokså god (Ng): klare avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd.
c) Lite god (Lg): i ekstraordinære tilfelle ved store avvik frå vanleg orden og frå vanleg åtferd.

§ 9a-3.Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.
Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.
Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.