Eiendommen er regulert til offentlig eller privat tjenesteyting. Planen legger til rette for riving av eksisterende bygningsmasse og bygging av administrasjonsbygg og nye boliger for personer men særskilt tilrettelagte behov. 

Planen kan sees digitalt i kommunens kartløsning.
Plandokumentene kan sees i kommunens planregister. 

Kommunens vedtak kan etter PBL §1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøringen. Evt klage sendes via Løten kommune.
Evt. krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.