Kommunen har et viktig ansvar både i nasjonal og internasjonal sammenheng i å ta vare på slike naturverdier, og av de 143 registrerte slike områder er 13 av dem klassifisert i høyeste viktighetskategori (A). Informasjonen vi her har er avgjørende for en god naturforvaltning - og den er nå offentliggjort i den nasjonale Naturbase.


Naturtype

En naturtype defineres av artene og miljøfaktorene som virker der. Eksempler på naturtyper som er kartlagt som særlig verdifulle er enkelte dammer, spesielle typer myr, viktige bekkedrag og store, gamle trær. Løten har i nasjonal sammenheng et særlig ansvar for å ta vare på gammel barskog og rik sumpskog, samt kulturpregede arealer som slåttemark og naturbeitemarker.


Skogen på Gitvola

Verdifulle områder med gammel granskog finner en blant annet i Gitvola- området. Denne skogen huser mange Sparsommelige forekomster av huldrestry (rødlistekategori EN) finnes fortsatt i områdene med gammelskog ved Gitvola.ulike sjeldne og truede arter, deriblant den sterkt truede lavarten huldrestry (rødlistekategori EN).
Huldrestry er utryddet i hele Europa sør for Skandinavia og vest for Uralfjellene, men finnes nå enkelte steder i Nord-Amerika og i Midt-Skandinavia.

Sparsommelige forekomster av huldrestry (rødlistekategori EN) finnes fortsatt i områdene med gammelskog ved Gitvola.


Sjølisjøen og sør for Rokosjøen

I Løten finnes også flere områder med rik gransumpskog- heriblant ved Sjølisjøen, langs Terninga og i skogområdet sør for Rokosjøen. Denne naturtypen kjennetegnes ved at grunnvannet går helt eller nesten helt opp til markoverflaten, noe som gir grunnlag for et særegent og spesielt rikt artsmangfold. Blant annet den unnselige, men sårbare planten myrstjerneblom (rødlistekategori VU) vokser i slike områder i Løten.  Denne arten trues av grøfting/ drenering, oppdyrking, regulering av vasskanter og nye veianlegg.

Intakte slåtte- og naturbeitemarker er i sterkt nedgang på landsbasis som følge av endrede driftsformer i Bakkesøte har rødlistestatus som nær truet (NT). Denne vokser i slåttemarka på Solberg nedre.landbruket. I Løten er det registrert fire slike slåttemarker, alle i området sør for Rokosjøen. Slåttemarker har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven, og det betyr at de har en egen forskrift knyttet til seg som gir spesielle føringer for at de skal tas vare på.

Bakkesøte (Gentianella campestris) har rødlistestatus som nær truet (NT). Denne vokser i slåttemarka på Solberg nedre.


Se områdene og naturtypene i Naturbase:

Informasjon om alle de registrerte naturområdene i Løten finnes nå i Naturbase. Kartleggingene ble gjort i løpet av sommersesongene i 2013 og 2014. Her vises også avgrensingene i digitale kart.
Liste over lokalitetene finnes her.


Lurer du på noe?

Kontakt: Miljørådgiver Sigrun Skjelseth: sigrun.skjelseth@loten.kommune. Tlf: 62 56 40 46