Elgregion Mjøsa – Glomma (ERMG) er en grunneiersammenslutning for forvaltning av elg og hjort i kommunene Løten, Hamar, Elverum vest for Glomma og Åmot vest for Glomma og sør for Åsta.

ERMG søkte i sommer Miljødirektoratet om dispensasjon fra den nye jakttidsforskriften, for å kunne fortsette med vinterjakt på elg i januar, slik som tidligere. Det ble søkt om utvidet jakttid f.o.m. år 2018 til og med år 2022.

Normal jakttid på elg er i nasjonal forskrift av 25.01.2017 satt til 25. september til 23. desember.

Elgjakt vinter (foto: Øystein Pedersen)


Forslag til lokal forskrift

Miljødirektoratet har utarbeidet forslag til lokal forskrift om utvidet jakttid for elg innen ERMG fra 1. til 31. januar fram til og med 2020. 

Se vedlagte dokumenter:


Se også:

Løten kommunes uttalelse til søknad om utvidet jakttid


Høring fram til 22. november

Den 25.07.2017 ba Miljødirektoratet de berørte kommunene om en uttalelse om fakta og synspunkter tilknyttet den foreliggende dispensasjonssøknaden fra ERMG. Løten kommune ga i uttalelse av 09.08.2017 en vurdering av flere ulike forhold ved dagens forvaltning - og ytret seg kritisk til forlenget jakttid som et riktig virkemiddel i dagens situasjon.

Miljødirektoratet har bedt de berørte kommunene bistå i høringsprosessen med bekjentgjøring/varsling, innhenting og oppsummering av lokale høringsinnspill innen 4. des. 2017.                                             

Høringsuttalelser til den foreslåtte forskriften sendes til Løten kommune innen 22. november 2017


Ønsker du å gi innspill?

Sende innspill til post@loten.kommune.no eller til Postboks 113, 2341 Løten


Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Sigrun Skjelseth: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no, tlf. 62 56 40 46.