Reguleringsplan for felt H4 i Svaenlia

Reguleringsplanen legger til rette for 11 nye hyttetomter nordvest i Svaenlia.
Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Reguleringsplan for felt H5 på Budor

Reguleringsplanen legger til rette for 9 nye hyttetomter nordvest for Budor gjestegård.
Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Reguleringsplan for felt H6 på Budor

Reguleringsplanen legger til rette for 14 nye parhytter og 3 nye hyttetomter nord for Budor gjestegård.
Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Detaljreguleringsplan for Klevbakken 10

Reguleringsplanen legger til rette for opprettesle av 5 nye boligtomter på eiendommen Klevbakken 10, hvorav eksisterende bolig beholder en av tomtene.
Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg

Reguleringsplanen vil regulere både bruken av og området tilhørende skytebaneanlegget.
Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

 

Regler for klage eller erstatning

Vedtakene kan etter Plan o bygningsloven § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Eventuell klage sendes via Løten kommune.

Eventuelt krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.