Stortinget har vedtatt at rv. 3/25 på strekningen Ommangsvollen til Grundset gjennom Løten og Elverum kommuner, skal bygges ut som et OPS-prosjekt (Offentlig Privat Samarbeid). Statens vegvesen arbeider nå med å tilrettelegge for å gjennomføre dette i tråd med Stortingets vedtak.

Riksveg 3 Segla–Sigstad

Reguleringsplanen skal legge til rette for å etablere ny gang- og sykkelveg langs riksveg 3 mellom kryss med Karudvegen og grensa mellom gårdene Sigstad og Ånestad som vist på kartet nedenfor. Gang- og sykkelveg videre nordover til Ånestad er regulert i gjeldende plan. Tiltaket som varsles her vil sikre sammenhengende tilbud for gående og syklende mellom Løten stasjon og Ånestad næringsområde.

Oversikt endringer i Løten, riksveg 3/25. Illustrasjon: Statens vegvesen


Endringer av gjeldende reguleringsplaner

Endringene som gjelder frigiving av områder regulert til kulturminner, fordeler seg på tre steder:

  • Skillingstad, Løten kommune
  • Ebru, Løten kommune
  • Grundsetmarka, Elverum kommune

Ved Skillingstad er det ønskelig å frigi i alt 3 kulturminner (rydningsrøys og to kullgroper) med tanke på å legge til rette for deponi for rene overskuddsmasser fra veganlegget. 

Ved Ebru er det avdekket en konflikt i gjeldende plan mellom viltovergang og driftsveg som skal bygges i forbindelse med anlegget og tre fredede kulturminner. I samme forbindelse foreslås det å regulere tomta til et innløst hus «tilbake» til landbruksformål (LNF).

Ved Grundset viser det seg at det anleggsområdet som er avsatt i gjeldende plan er for trangt med tanke på rasjonell anleggsdrift og det er ønskelig å få frigitt et kulturminne (en av mange dyregraver i et større fangstannlegg).

Medvirkning og informasjon

Åpen kontordag 27. november

I tilknytning til varsel om planoppstart for dette planarbeidet vil det bli arrangert en åpen kontordag på vegvesenets rigg på Ånestad i Løten kommune mandag den 27. 11.2017 kl. 13.00 – 18.00. Der vil vegvesenets folk være tilstede for å gi nærmere informasjon om ny gang- og sykkelveg og de ønskede endringene, og ta imot innspill.

Synspunkter og innspill

Eventuelle synspunkter og innspill til oppstartmeldingen sendes skriftlig innen 15.12.2017 til:

Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller
firmapost-ost@vegvesen.no
Ved spørsmål, ta kontakt med: Geir Pedersen, tlf 909 71 608 eller Ellen A. Huse, tlf. 62 55 37 71/951 56 950


Se hele saken på Statens Vegvesen sine nettsider her: 

Varsel om planoppstart og reguleringsendringer for riksveg 3/25

Se mer om vegprosjektet her