Formannskapets innstilling til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021

 
Formannskapets vedtak (29.11.2017, sak 0087/17):
 
 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2018 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B (se dokumentet nederst i saken).
   
 2. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet slik det framgår av budsjettskjema 2B (se dokumentet nederst i saken).

  Investeringer på IKT på inntil kr 1 million på grunnskolen. Midlene finansieres gjennom redusert mindreforbruk.

  Det investeres kr 500 000 til inventar/materiell på Ådalsbruk skole (kr 200 000) og Lund barnehage (kr 300 000). Investeringen finansieres gjennom omdisponering av midler fra uteområder som fordeles på følgende måte: Kr  250 000 i 2019 og kr 250 000 i 2020.

  Generalplan veger økes med 2 millioner kroner. Dette skal dekke belysning fra Jønsrud skole og ca 1 km i retning Hamar, samt belysningspunkter på bussholdeplassen ved skolen. I tillegg ønskes dekket et lyspunkt ved Furavegen, der gangvegen krysser vegen mot elva. I tillegg 3 lyspunkter på Klevbakken ved Mathilde Hauges veg og Kjernemakervegen. Dette finansieres gjennom omdisponering av 1,5 mill fra driftsfond «Løten sentrum, herunder kryssing av ungdomsskole og andre tiltak i sentrum», samt omdisponering av midler fra uteområder fordelt på kr  250 000 i 2019 og kr 250 000 i 2020.
   
 3. Kommunestyret vedtar rammen for nye låneopptak i 2018 på maksimalt 22 275 000 kroner til finansiering av investeringene, slik det framgår av hovedoversikt investeringsbudsjett 2018 – 2021 og de endringer som framgår av punkt 2. 
   
 4. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån innenfor den vedtatte lånerammen og til å godkjenne lånebetingelser, låneform og låneinstitusjon innenfor kommunestyrets rammeforutsetninger.
   
 5. De kommunale gebyrene og betalingssatsene vedtas slik det framgår av regulativ for kommunale gebyrer og betalingssatser for 2018.  

  Kommuneskatt
 6. For beregning av forskuddstrekk og forskuddsskatt for 2018 overfor den som plikter å betale forskudd på skatt etter skattebetalingsloven, settes skattøret til 11,8 %.  Dersom stortinget vedtar en endring i det maksimale kommunale skattøret, endres kommunens satser tilsvarende.

  Eiendomsskatt
 7. Med hjemmel i eiendomsskattelovens §§ 3-4, jfr., Løten kommunes vedtekter fastsatt i K-sak 6/13, kreves det eiendomsskatt som følger:
  a)Eiendomsskatten gjelder for hele kommunen
  b)Skattesatsen skal være 4,75 promille
  c)Bunnfradraget settes til 200 000 kroner
  d)Eiendomsskatten innkreves i tre terminer
  e)Eiendommer som omfattes av eiendomsskattelovens § 7a i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt for eiendomsskatt.
  f)Bygninger som omfattes av eiendomsskattelovens § 7b i følge eget vedtak i formannskapet fritas helt eller delvis for eiendomsskatt

  Økonomiplan for 2018 – 2021
 8. Rådmannens forslag til økonomiplan for perioden 2018 – 2021 vedtas slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B og budsjettskjema 2A og hovedoversikt investeringsbudsjett 2018 – 2021 med de endringer som framgår av punkt 2.  Planen legger grunnlaget for rullering av økonomiplanen.

  Utviklingsområder
 9. - Rådmannen kartlegger behovet for aktivisering på Løten Helsetun med fokus på daglige aktiviteter og internettløsninger når virksomheten prioriterer bruk av fondspenger på trådløst internett.
  -Rådmannen kartlegger arbeidsvilkår og lønnsnivå til kommunens ansatte opp mot nabokommunene og kommuner i samme kommunegruppe for å kunne ha mål om stabil arbeidskraft på alle nivåer og sikre god rekruttering i fremtiden.
  -Rådmannen kartlegger om rammen til skole og barnehage sikrer kvalitet og tidlig innsats i Løtenskolen, samt ivaretakelse av strategisk plan for barnehage og skole 2017-2021.
  -Rådmannen legger frem sak om renovering/oppgradering av friidrettsanlegget i 2018.
  -Rådmannen og ei arbeidsgruppe ser på muligheten for å jobbe opp mot landbrukskontoret med følgende fokusområder:
 • Stimulere til nydyrking
 • Forebygge nedbygging av matjord
 • Styrke og opprettholde utviklingen og verdiskaping i jordbruk/skogbruk
 • Stimulere til nyetablering med utgangspunkt i landbrukets ressurser
 • Opprettelse av jordbank

  -Rådmannen ser på mulighetene for fortetting i sentrum.
  -Rådmannen utreder en miljøsertifisering av Tingbergs sentraladministrasjon.
  -Rådmannen legger fram dekningskart over bredbånd og fiberdekning i Løten. Kommunen skal være pådriver for økt dekningsgrad.
  -Rådmannen øker stillingen som miljørådgiver til 100 % fra budsjett 2019.


Les dokumentet:

Se budsjett og økonomiplan i vår innsynsløsning her

Du finner også dokumentene utlagt i servicekontoret og biblioteket.


Vil du gi innspill?

Din høringsuttalelse må da være mottatt til Løten kommune innen kl. 15.00 torsdag 14.desember.
Uttalelsen må være skriftlig og sendt på epost til post@loten.kommune.no eller til Postboks 113, 2341 Løten.