I de siste 10 årene har det vært praktisert forlenget jakttid på elg i enkelte områder av Løten kommune. Denne jakta har vært tillatt med grunnlag i at det om vinteren trekker elg fra store deler av regionen inn til områdene ved Rokosjøen og i Mosjømarka, noe som har ført til skader på furuskogen. Uttaket av individer i januar i løpet av denne tiårsperioden har variert, med et gjennomsnitt på ca. 70 individer.


Elgregion Mjøsa - Glomma søkte om fortsatt vinterjakt

Elgregion Mjøsa – Glomma (ERMG) søkte Miljødirektoratet om dispensasjon til utvidet jakttid også for årene 2018 tom. 2022. ERMG er en sammenslutning for forvalting av elg og hjort, og består av grunneiere innen Løten, Hamar, Elverum vest for Glomma og Åmot vest for Glomma og sør for Åsta- hvor Løten kommune besitter det største arealet og har dermed forvaltningsansvar. 

 

Innspill fra Løten kommune

Løten kommune har tidlig i prosessen gitt innspill med kritisk holdning til forlenget jakttid som et riktig virkemiddel i en god, langsiktig forvaltningsstrategi for regionen. Kommunens innspill kunne summeres i tre hovedaspekter, det første et behov for å legge til rette for en mer helhetlig forvaltning-  med etablering av et samarbeid i viltforvaltningen mellom alle kommunene som huser funksjonsområder for elgbestanden i Glåmdalstraktene og på Hedmarken.

Nødvendigheten av å fremskaffe mer eksplisitt kunnskap som grunnlag for å legge forvaltningsstrategier i viltforvaltninga ble også poengtert. Løten kommune la også fram muligheten for en uavhengig, årlig vurdering av om behovet for uttak av dyr i januar er tilstede.

>> Her kan du lese uttalelse fra Løten kommune  i forbindelse med høringen


Miljødirektoratets beslutning

Miljødirektoratet støttet i prinsippet opp om alle innspillene fra Løten kommune, og etter en høringsrunde blant berørte parter har Miljødirektoratet nå fattet endelig beslutning om at jakt på elg i januar ikke lenger tillates innenfor ERMGs områder. Høringsrunden resulterte i 20 uttalelser-  der 17 instanser som var negative til januarjakt på elg og 3 var positive.

Jakttid på elg i Løten kommune følger dermed nasjonal forskrift av 25.01.2017- med jakttid i tidsrommet
25. september. -23. desember.

>> Miljødirektoratets brev med avslag på søknaden kan leses her. 


Kontakt

Har du spørsmål, kontakt miljørådgiver i Løten kommune
Sigrun Skjelseth: sigrun.skjelseth@loten.kommune.no, tlf. 625 64046.