Endringene skjer i forbindelse med at kommunalsjef for tjenesteområdet Lokalsamfunn gikk av med pensjon medio 2017. Denne stillingen innebar også plansjef-rollen, og det var denne funksjonen som ble utlyst i forbindelse med rekruttering. 

Ny plansjef og tilpasninger i området Lokalsamfunn

Den nye plansjefen vil dermed ikke ha kommunalsjef-funksjon, men være Plansjef og virksomhetsleder for Teknisk forvaltning. Eksisterende virksomhetsleder her vil fungere som plansjef inntil ny plansjef tiltrer 1. april 2018. Plansjefen vil da være plassert direkte under rådmannen (se nytt organisasjonskart lenger ned).

Disse virksomhetene tilhørte tidligere tjenesteområdet Lokalsamfunn:
Teknisk drift, Teknisk forvaltning, Kultur, informasjon og service (KIS), samt rådgiver eiendomsskatt (som også var eqs-ansvarlig). 

Noen av plansjefens tidligere oppgaver er fordelt til andre: 

 • Beredskap flyttes til stabssjef
 • Selvkost-området flyttes til Teknisk drift
 • Kontaktperson mot næringsarbeid (Hamarregionen Utvikling, Hamarregionen reiseliv og Hedmarken landbrukskontor) flyttes til KIS
 • Teknisk drift vil sortere under stabssjef

Rådgiverstillingen erstattes ikke. Hovedansvaret for EQS flyttes til rådgiver innen Velferd. Ansvaret for eiendomsskatt ivaretas inntil videre av Teknisk forvaltning. 

Rådmannens ledergruppe, fra venstre: Kommunalsjef velferd Arne Jørstad, stabssjef Tore Edvardsen, Rådmann Tollef Imsdalen, kommunalsjef oppvekst Inger Torun Holmgren og konsulent Anne-Randi Bjørklund

Bildet: Rådmannens ledergruppe, fra venstre: Kommunalsjef velferd Arne Jørstad, stabssjef Tore Edvardsen, Rådmann Tollef Imsdalen, kommunalsjef oppvekst Inger Torun Holmgren og rådgiver Anne-Randi Bjørklund.


Kultur og kommunikasjon

Kultur, informasjon og service (KIS) bytter navn til «Kultur og kommunikasjon», og virksomhetsleder får tittelen kultur- og kommunikasjonssjef. Denne er fortsatt virksomhetsleder, men rapporterer direkte til rådmannen.

Følgende tjenester knyttet til barn og unge flyttes fra KIS til Kommunalsjef for Oppvekst:

 • Barn og unges kommunestyre
 • SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak)
 • Ungdommens hus
 • Ungdomskontakten


Nye navn på seksjonene i Staben

Stabens virksomheter får mer beskrivende navn og seksjonsbegrepet blir borte. Dette er navne-endringene:

 • Renholdsseksjonen skifter navn til «Renhold»
 • Bygg- og vedlikeholdseksjonen skifter navn til «Eiendom»
 • Administrasjonsseksjonen skifter navn til «Personal/Lønn»
 • Økonomiseksjonen skifter navn til «Regnskap/Skatt»


Nytt organisasjonskart fra 1.1.2018:

>> Last opp organisasjonskartet som egen fil her

Organisasjonskart 2018

 

>> Se tidligere organisasjonskart her