Endringene skjer i forbindelse med at kommunalsjef for tjenesteområdet Lokalsamfunn gikk av med pensjon medio 2017. Denne stillingen innebar også plansjef-rollen, og det var denne funksjonen som ble utlyst i forbindelse med rekruttering. 

Ny plansjef og tilpasninger i området Lokalsamfunn

Den nye plansjefen vil dermed ikke ha kommunalsjef-funksjon, men være Plansjef og virksomhetsleder for Teknisk forvaltning. Eksisterende virksomhetsleder her vil fungere som plansjef inntil . Plansjefen vil da være plassert direkte under rådmannen (se nytt organisasjonskart lenger ned).

Disse virksomhetene tilhørte tidligere tjenesteområdet Lokalsamfunn:
Teknisk drift, Teknisk forvaltning, Kultur, informasjon og service (KIS), samt rådgiver eiendomsskatt (som også var eqs-ansvarlig). 

Noen av plansjefens tidligere oppgaver er fordelt til andre: 

 • Beredskap flyttes til stabssjef
 • Selvkost-området flyttes til Teknisk drift
 • Kontaktperson mot næringsarbeid (Hamarregionen Utvikling, Hamarregionen reiseliv og Hedmarken landbrukskontor) flyttes til KIS
 • Teknisk drift vil sortere under stabssjef

Rådgiverstillingen erstattes ikke. Hovedansvaret for EQS flyttes til rådgiver innen Velferd. Ansvaret for eiendomsskatt ivaretas inntil videre av Teknisk forvaltning. 

Rådmannens ledergruppe, fra venstre: Kommunalsjef velferd Arne Jørstad, stabssjef Tore Edvardsen, Rådmann Tollef Imsdalen, kommunalsjef oppvekst Inger Torun Holmgren og konsulent Anne-Randi Bjørklund

Bildet: Rådmannens ledergruppe, fra venstre: Kommunalsjef velferd Arne Jørstad, stabssjef Tore Edvardsen, Rådmann Tollef Imsdalen, kommunalsjef oppvekst Inger Torun Holmgren og rådgiver Anne-Randi Bjørklund.


Kultur og kommunikasjon

Kultur, informasjon og service (KIS) bytter navn til «Kultur og kommunikasjon», og virksomhetsleder får tittelen kultur- og kommunikasjonssjef. Denne er fortsatt virksomhetsleder, men rapporterer direkte til rådmannen.

Følgende tjenester knyttet til barn og unge flyttes fra KIS til Kommunalsjef for Oppvekst:

 • Barn og unges kommunestyre
 • SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak)
 • Ungdommens hus
 • Ungdomskontakten


Nye navn på seksjonene i Staben

Stabens virksomheter får mer beskrivende navn og seksjonsbegrepet blir borte. Dette er navne-endringene:

 • Renholdsseksjonen skifter navn til «Renhold»
 • Bygg- og vedlikeholdseksjonen skifter navn til «Eiendom»
 • Administrasjonsseksjonen skifter navn til «Personal/Lønn»
 • Økonomiseksjonen skifter navn til «Regnskap/Skatt»


Nytt organisasjonskart fra 1.1.2018:

>> Last opp organisasjonskartet som egen fil her

Organisasjonskart 2018

 

>> Se tidligere organisasjonskart her