Driftsutvalget behandlet saken om vegnavn i sitt møte den 30. januar, og vedtok å legge vegnavnene ut på høring. 

Behovet for nye parseller kommer i forbindelse med utvidelse av hyttefelt på Budor, og ligger i tilknytning til eksisterende veger Svaenlivegen og Linerla. Parsellene ligger i hytteområdet Svaenlia hvor det brukes vegnavn på fuglearter med tilknytning i området, og Løten kommune fortsetter denne praksisen i det samme området.
Det er planlagt 11 parhytter, totalt 22 hytter i tilknytning til parsell 8059, og 11 enkelthytter i tilknytning til parsell 8060. 

Fuglenavnene er på fugler som har tilhold i området, og det er Ornitologisk forening i Hedmark som har kommet med innspillene til Løten kommune.


Følgende vegnavn legges ut på høring:

Parsell 8059: Gråspetten
Parsellen er i tilknytning til Svaenlivegen, på nedsiden. Parsellen deler seg i to, men det foreslås at vegen har ett navn og forklarende skilting ved innkjøring til de forskjellige nummer-rekkene. I tilknytning til parsellen bygges det 11 stk. parhytter, totalt 22 hytter i samme utforming som på nordsiden av vegen. -
Her kan du se området i kartet (link): Parsell 8059 i kartet.

Parsell 8059: Forslag Gråspetten. Klikk på link for større bilde

Parsell 8060: Tårnfalken
Denne parsellen ligger lenger opp i hytteområdet, og er koblet til der Svaenlivegen går over i Linerla. Den nye parsellen deler seg i to, og det foreslås at det også her brukes ett vegnavn på hele parsellen, med forklarende skilting til de forskjellige adresse-numrene. I tilknytning til parsellen er det lagt til rette for oppføring av 11 stk. enkelt-hytter.
- Her kan du se området i kartet (link): Parsell 8060 i kartet.

Parsell 8060: Forslag Tårnfalken. Klikk på bildet for større

Har du innspill til vegnavnene, send disse innen 2. mars 2018 til Løten kommune, postboks 113, 2341 LØTEN eller på epost til post@loten.kommune.no .
 

Saken er også utlagt i servicekontoret og biblioteket.