I et omfattende arbeid basert på data fra SSB har Samfunnsøkonomisk analyse AS foretatt et dypdykk i flyttestrømmene til og fra, og internt i de fem kommunene.


Stor andel innflyttede småbarnsfamilier

I Løten er andelen innflyttede småbarnsfamilier på 21 prosent i siste treårsperiode, også dette høyere enn for de større kommunene Elverum og Hamar blant annet. Dette kan indikere at denne typen familier søker rimeligere boligalternativer utenfor pressområder. Pendlingsmuligheter gjør at bo- og arbeidsstedsbeslutningen kan isoleres på denne måten. I perioden 2014 til 2016 har Løten en netto innflytting på 79 personer. Dette skyldes i hovedsak innflytting av barn og foreldre i etableringsfasen, typisk i 20-30 årene.

Illustrasjonsbilde: Ungdomsskoleelever på tur ved Rokosjøen (foto: Frederik Garshol)Illustrasjonsbilde: Ungdomsskoleelever på tur ved Rokosjøen (foto: Frederik Garshol)

Samtidig ser man at enpersonfamilier utgjør den største andelen utflyttere og interne flyttere, hvor de utgjør henholdsvis 49 og 42 prosent i siste treårsperiode.

Blant innflyttere er det husholdninger med voksne barn som vokser mest, og utgjorde ti prosent av innflyttede familier i siste treårsperiode. Dette kan indi-kere at også etablerte familier søker roligere og mer bolig etter at barn gjerne har flyttet ut for seg selv. Denne gruppen er gjerne kjøpesterke sammenlig-net med småbarnsfamilier, og kan tenkes både å søke eneboliger så vel som leiligheter.


Rapport med god oversikt over regionen

Oppdraget har vært i regi av Hedmark fylkeskommune og de fem kommunene, som utgjør en bo – og arbeidsregion.  Formålet har vært å sammenstille, analysere og formidle tilgjengelig relevant kunnskap om flyttestrømmer.

Rapporten viser blant annet følgende:

 • Folkeveksten har vært positiv i de fem kommunene siden år 2000. De andre kommunene i Hedmark har nedgang. I Hedmark har Løten hatt den 5. største befolkningsveksten.
 • Den samlede folkeveksten skyldes i stor grad innvandring og innenlandske flyttinger.
 • Andelen innvandrere fra Øst-Europa og til dels Norden er nedadgående.
 • En høy andel av hedmarkingene er aleneboende. For de fem kommunene er dette lavest i Ringsaker og Løten med 38 prosent, og høyest i Hamar med 46 prosent.
 • Ca 20 prosent av innflytterne til Løten er småbarnsfamilier
 • Enpersonfamilier utgjør den største andelen av utflyttere (ca 49 prosent)
 • Åtte av ti innflyttere til Løten kommune flytter inn i enebolig.
 • I perioden 2014 til 2016 var nærmere 30 prosent av innflytterne til Løten hjemflyttere, mens hele tre av fire norskfødte innflyttere var vokst opp i Hedmark.
 • Opptil en femtedel av befolkningen flytter på seg i løpet av en tiårsperiode. Nesten 8 000 flyttinger ble gjennomført inn og ut av Løten i perioden 2007-2016, og 11 600 dersom vi tar med interne flyttinger.

Les rapporten her:
Flyttestrømmer inn, ut og internt i Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange


Innbyggertall viktig for planlegging og tjenestetilbud

Alle kommuner følger svært nøye med på befolkningsutviklingen fra år til år. Dette har stor betydning direkte for kommunenes inntekt, og som planleggingsgrunnlag - for boligbygging, barnehager og skoler, utviklingen av pleie og omsorgstjenester m.v.

Resultatene fra rapporten Statistikken og analysene skal brukes videre i kommunenes planleggingsarbeid, som mulig grunnlag for mer målrettede tiltak i det videre attraktivtetsarbeidet og til videre kompetansebygging på statistikk og analyse i kommunene og fylkeskommunen.


Mer informasjon

Mer informasjon om rapporten og bakgrunnen for arbeidet fåes også hos deltakerne i prosjektgruppa for arbeidet. Disse er:

 • Elverum kommune: Aasmund Hagen – Tlf. : 970 77 608.
 • Hamar kommune: Torleif B. Jensen – Tlf.: 909 658 45.
 • Løten kommune: Tore Edvardsen 
 • Stange kommune: Ingeborg Storbæk – Tlf.: 62 56 21 59.
 • Ringsaker kommune: Ole Roger Strandbakke – Tlf.: 917 61 149.
 • Hedmark fylkeskommune: Hans Ove Hjelsvold – Tlf.: 977 47 188.