(Informasjon fra Statens vegvesen)

Reguleringsendringene gjelder frigiving av områder regulert til kulturminner og fordeler seg på følgende steder:

Løten kommune

  • Skillingstad (tre kulturminner: to kullgroper og en rydningsrøys). På Skillingstad åpner endringen også for oppfylling av overskuddsmasser.
  • Ebru (tre kulturminner: to kullgroper og en tjæremile)


Elverum kommune:

  • Grundsetmarka (ett kulturminne, fangstgrop)


Åpen kontordag om riksveg 3/25

Statens vegvesen inviterer til åpen kontordag på anleggskontoret på Ånestad 
mandag 16. april 2018 kl. 16.00 – 19.00.

Her kan du stille spørsmål og diskutere reguleringsendringene og få svar på andre spørsmål du måtte ha i forbindelse med prosjektet.

Vi sees!


Formålet med forslag til reguleringsendring (Skillingstad i Løten kommune)

Planendringen legger til rette for oppfylling og utplanering av overskuddsmasser fra den forestående vegbyggingen. Gjennom behandling av planen ønsker Statens vegvesen å få frigitt tre registrerte kulturminner. To av kulturminnene (kullgroper) er i gjeldende reguleringsplan regulert til vern. Rydningsrøysa ligger utenfor planområdet for gjeldende reguleringsplan.

Når anlegget er ferdig, vil området kunne utnyttes til nydyrkingsarealer for berørt grunneier. Planforslaget vil for øvrig føre til endringer i midlertidig beslag som følge av oppfyllingen.


Formålet med forslag til reguleringsendring (Ebru i Løten kommune)

Planendringen legger til rette for nødvendig plass for anleggsgjenomføringen og en bere tilslutning til eksisterende terrend for Smedbakken viltovergang som feridg anlegg. Gjennom behandlingen av planen ønsker Statens vegvesen å på frigitt tre kulturminner regulert til vern i gjeldende reguleringsplan. (en tjæremile og to kullgroper). Utover dette ønsker Statens vegvesen å rive bygningsmassen på boligeiendommen 273/171 slik at den tilsluttes eksisterende veg som fortsetter sørover, utenfor planområdet.

Planforslaget for øvrig vil føre til endringer i varig og midlertidig arealbeslag innenfor planområdet.


Formålet med forslag til reguleringsendring (Grundsetmarka i Elverum kommune)

Planendringen legger til rette for at det kan etableres en gjennomgående anleggsveg på vestsiden av anleggsområdet for ny rv. 3. Gjennom behandlingen av planen ønsker Statens vegvesen å få frigitt en fangstgrop som inngår en et større, sammenhengende kulturmiljø som er regulert til vern i gjeldende reguleringsplan.

Planforslaget vil for øvrig føre til endring i midlertidig arealbeslag.


Plandokumentene

Plandokumentene er tilgjengelig på servicekontoret på Tingberg (og servicekontoret i Elverum), og på Statens vegvesens anleggskontor på Ånestad. Dokumentene kan også lastes ned som pdf-filer fra denne siden 

GRUNNLAGSMATERIALE
20180403 Reguleringsbestemmelser Skillingstad.pdf
20180403 Plankart Skillingstad.pdf
20180403 Planbeskrivelse Skillingstad.pdf
20180403 Innspill planoppstart Skillingstad.pdf
20180403 Reguleringsbestemmelser Ebru.pdf
20180403 Plankart Ebru.pdf
20180403 Planbeskrivelse Ebru.pdf
20180403 Innspill oppstart Ebru.pdf

GRUNNLAGSMATERIALE
20180403 Reguleringsbestemmelser Grundsetmarka.pdf
20180403 Plankart Grundsetmarka.pdf
20180403 Planbeskrivelse Grundsetmarka.pdf
20180403 Innspill oppstart Grundsetmarka.pdf


Uttalelser og innspill til forslaget

Eventuelle uttalelser til planendringene sendes innen 23. mai 2018 til:
Statens vegvesen Region øst, pb. 1010, 2605 Lillehammer eller til: firmapost-ost@vegvesen.no.

Kontaktperson i Statens vegvesen er:
Geir Pedersen, @: geir.pedersen@vegvesen.no  t: 909 71 608