(Informasjon fra Hedmarken Brannvesen)

FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER

FORSKRIFT OM FORBUD MED BRUK AV ÅPEN ILD I HAMAR,STANGE OG LØTEN KOMMUNER

Med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 14, jf. § 37, jf. Forskrift om brannforebygging § 3 siste avsnitt, gjør brannsjefen i Hedmarken brannvesen etter delegasjon fra Hamar, Stange og Løten kommuner slikt

VEDTAK som forskrift:

 • På grunn av ekstremt stor skogbrannfare er all utendørs bruk av åpen ild, herunder gjenstander som bruker åpen ild forbudt fra og med 28 mai 2018 og inntil forbudet oppheves.
 • Det presiseres at forbudet også gjelder halmbrenning, bålbrenning, bruk av engangsgrill og annen brenning som regelverket gir adgang til etter egen risikovurdering.
 • Forbudet gjelder over alt i Hamar, Stange og Løten kommuner.
 • Forbudet gjelder ikke følgende aktivitet når det er gjennomført risikovurdering:
  • motorisert aktivitet i skogbruket
  • arbeid i de etablerte vegprosjektene
  • aktivitet i skytterlagene
  • ordinær framføring av tog
  • grilling i egen hage


BAKGRUNN OG VURDERING

I følge meteorologen Yr og egne observasjoner er det er for tiden ekstremt tørt i skog og mark, og situasjonen skal forverres i uoverskuelig fremtid.

Hedmarken brannvesens tiltak hittil har bestått i informasjon om skogbrannfaren til allmenheten, skogeiere, skytterlag og andre. All bruk av åpen ild nå er opplyst som uforsvarlig. Dette arbeidet vil fortsette.

På tross av informasjonen og massiv mediadekning, har det nylig vært tilfeller av bålbrenning i vårt ansvarsområde.

For å understreke det forbudet mot bruk av åpen ild i skogsmark som allerede gjelder, og «tette igjen» for anledningen til å gjøre opp ild andre steder etter egen vurdering, anser brannsjefen det nødvendig å gjøre dagens vedtak.

Forbudet vil kunngjøres i Hamar arbeiderblad og andre tilgjengelige medier.

Hamar 28.5.2018

Geir Maller
brannsjef"

Brannvesenet henstiller ALLE om å opptre aktsomt!

>> Følg også Hedmarken Brannvesen på Twitter 

>> Dette gjør du ved skogbrann

Skogbrannfare. All brenning i eller i nærheten av skog og utmark anses i disse dager som uforsvarlig.
Skogbrannfare. All brenning i eller i nærheten av skog og utmark anses i disse dager som uforsvarlig.