Administrativ skoleeier i Løten ved kommunalsjef oppvekst har denne våren gjennomført dialogmøter med den enkelte barnehage og skole i samarbeid med SePU. SePU er Senter for praksisrettet utdanningsforskning, og er en del av Høyskolen i Innlandet. De samarbeider også med andre kompetansemiljøer innen læring. 

I årets dialogmøter har strategiplanen vært tema og representant fra SePU har bistått kommunalsjefen i dialogmøtene. Ole Hansen samarbeider med SePU og har bistått som faglig ressurs i møtene og gitt gode innspill med tanke på støtte og bekreftelse i arbeidet som gjøres med kultur for læring.

Dialogmøte ved Ådalsbruk barnehage. Fra venstre Inger Torun Holmgren (kommunalsjef), Arnhild Blystad (styrer ved Ådalsbruk barnehage), Ole Hansen fra SePU og Mona Kristin Asplund (pedagogisk leder i Ådalsbruk barnehage)Bildet: Dialogmøte ved Ådalsbruk barnehage. Fra venstre Inger Torun Holmgren (kommunalsjef), Arnhild Blystad (styrer ved Ådalsbruk barnehage), Ole Hansen fra SePU og Mona Kristin Asplund (pedagogisk leder i Ådalsbruk barnehage)


God faglig støtte i utviklingsarbeidet i barnehage og skole

Kommunalsjef for oppvekst, Inger Torun Holmgren utdyper: 
- Det har stor verdi for oss å få faglige perspektiver utenfra på den jobben vi gjør med Kultur for læring, og forteller videre: De overordnede målsettingene med Kultur for læringsarbeidet er å heve de faglige resultatene i grunnskolen (i hele Hedmark) og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv. I dette ligger også å "øke Ole Hansen besøker Ådalsbruk barnehagelærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse gjennom kollektiv og samordnet kompetanseutvikling i profesjonelle læringsfellesskap".

- Derfor er det viktig for oss å få utnyttet de mulighetene for utvikling som ligger i kompetanseutviklingen som skjer gjennom dette arbeidet i Hedmark.
- I tillegg er jeg også glad for at våre ansatte i skole og barnehage ser de spennende mulighetene som ligger i det, avslutter Holmgren.

Kultur for læring

Kultur for læring er et forbedrings- og innovasjonsarbeid der alle grunnskoler i alle kommuner i Hedmark deltar. Målsettingen for Kultur for læring er å forbedre elevenes grunnleggende skolefaglige ferdigheter og samtidig gi de ferdigheter som forbereder dem på morgendagens samfunn (SePU.no).

>> Se mer om kultur for læring her

>> Se presentasjon på SePU.no om innhold i Kultur for læring

>> Se Løten kommunes Strategisk plan for skole og barnehage 2017-2021