Reguleringsplan for eiendommen Torvnær

Reguleringsplanen legger til rette for fortetting av en større boligeiendom ved Kiwi i Løten sentrum.
Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Reguleringsplan for eiendom 273/60 ved Ånestad

Reguleringsplanen legger til rette for økt lagerplass m.m. for Taigaen AS.
Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Reguleringsendring for riksveg 3/25 ved Skillingsstad

Reguleringsplanen legger til rette for oppfylling av overskuddsmasser fra veganlegget.
Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

 

Regler for klage eller erstatning

Vedtakene kan etter Plan o bygningsloven § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Eventuell klage sendes via Løten kommune.

Eventuelt krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.

Nærmere opplysninger om planene kan fås ved henvendelse til kommunen.