Bevarer mer dyrka mark

I opprinnelig plan var det forutsatt at Budorvegen skulle legges om over en strekning for å unngå inngrep på en boligeiendom langs Budorvegen. Statens vegvesen har nå kjøpt denne eiendommen for riving, slik at Budorvegen kan legges i dagens trasé. Med dette unngår vi å legge om Budorvegen over dyrka mark på begge sider av ny riksveg.

Betongbru

Når vi ikke trenger å ta hensyn til boligeiendommen, retter vi også ut svingen for ny riksveg litt, og oppnår bedre trafikksikkerhet på riksvegen. Ny riksveg flyttes på det meste 17 meter mot sør i kryssingspunktet med Budorvegen. Med en mer skrå kryssing mellom Budorvegen og ny rv. 3/25 må brua for Budorvegen bygges som betongbru. Brua utformes etter prosjektets mål om en helhetlig og god utforming av konstruksjoner.

Støyforholdene endres ikke

Lenger øst, hvor ny riksveg krysser Elskovsbekken, er det nå planlagt å bygge bru, som gir et mer åpent bekkeløp og bedre passasje for dyr og folk enn tidligere planer viser.

Ved Kjelsrudvegen bygges brua i tre som opprinnelig planlagt. Støyforholdene i området blir ikke endret som følge av planendringen.

Planendringen gir bedre trafikksikkerhet for gjennomgangs- og lokaltrafikken og mindre beslag av dyrka mark, i tråd med prosjektets samfunnsmål. Mindre endringer av gjeldende reguleringsplan er sendt på høring til de som er direkte berørt og til berørte myndigheter i tråd med kravene i plan- og bygningsloven, sier planlegger i Statens vegvesen Anne Helga Gaustad.

Spørsmål vedr. saken kan rettes til:

Planlegger Anne Helga Gaustad, Anne.gaustad@vegvesen.no

>> Se mer om Riksveg 3/25 her (vegvesen sin nettside)

Mindre reguleringsendringer (Illustrasjon: Statens vegvesen)Mindre reguleringsendringer (Illustrasjon: Statens vegvesen)