Endring av reguleringsplan for riksveg 3/25 Ommangsvollen-Elverum grense ved Ebru

Planendringen legger til rette for å kunne heve terrenget for en mer funksjonell viltovergang.
Du kan se planen i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Løten kommune har 24.09.2018 vedtatt administrativt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Mindre endring av reguleringsplan for rv. 3/25 Ommangsvollen-Ånestad

Planendringen legger til rette for bedre kurvatur, trafikksikkerhet og framkommelighet for både rv. 3/25 og Budorvegen. 
Du kan se planen i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Regler for klage eller erstatning

Planvedtakene kan etter plan- og bygningsloven (pbl) § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Evt. klage sendes via Løten kommune.

 Evt. krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt overfor Løten kommune innen 3 år.

Nærmere opplysninger om planene kan også fås ved henvendelse til kommunen.