Reguleringsplan for næringsområde i Frønsetvegen

Planen legger til rette for bygging av ulike typer næringsbygg på et område øst for eksisterende industriområde. Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.


Reguleringsplan for hyttefelt P, Budor nord

Planen legger til rette for bygging av 35 nye hytter rett sør for Vesleødegårdsholtet seter. Planen kan ses i kommunens kartløsning, mens plandokumentene tilhørende saken kan ses i kommunens digitale planarkiv.

Vedtakene kan etter PBL § 1-9 påklages til Fylkesmannen innen 3 uker etter denne kunngjøring. Evt. klage sendes via Løten kommune.

Evt. krav om erstatning for tap etter § 12-3 eller innløsning etter § 12-2 må være framsatt ovenfor Løten kommune innen 3 år.